เลือกภาษา: English | ไทย | မြန်မာဘာသာစကား | ကညီကျိာ်


Saha Transport Loei-Udon Company Limited

Topic: Policies and Procedural Guidelines

Statement: For reasons of complete transparency and absolute adherence to these policies, Saha Transport Loei-Udon Company Limited ("the Company") has decided to make these policies public for further scrutiny and to determine their effectiveness. Anybody wishing to comment or add suggestions, can freely do so here.

Objective:

 1. Consistency and Fairness: To ensure consistent and fair treatment of all employees, promoting a positive work environment.
 2. Regulatory Compliance: To maintain compliance with all relevant legal and ethical standards.
 3. Operational Efficiency: To streamline procedures and clarify expectations, leading to increased efficiency and productivity.
 4. Risk Management: To mitigate risks associated with legal liabilities, workplace accidents, and security breaches.
 5. Employee Development and Welfare: To provide clear guidelines for professional conduct, career advancement, and employee welfare.
 6. Company Reputation and Integrity: To uphold the company's reputation and integrity by ensuring responsible and ethical business practices.

Scope:

 1. Applicability: The policies and guidelines will apply to all employees, contractors, departments, and operations within the company, regardless of location.
 2. Range of Topics: They will cover areas including but not limited to employee conduct, health and safety standards, data security, ethical practices, diversity and inclusion, and conflict resolution.
 3. Compliance and Legal Framework: The policies should align with local, state, and federal laws and regulations.
 4. Adaptability: They must be flexible enough to adapt to changes in the legal environment, industry standards, and internal company growth.

Compilation Date: 30/12/2023

Written By: Benjamin Rengsomboon

 • Policy Number: #H&S01-12/2023
 • Policy Effectime Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei Udon Company Limited is committed to the Health and Safety of all its employees. This policy provides guidelines on the appropriate procedures for providing a safe working environment.

Objective: The objective of this Health and Safety Policy is to establish and maintain a safe and healthy working environment for all employees, contractors, visitors, and stakeholders associated with Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Scope: This policy applies to all activities, operations, and locations conducted by Saha Transport Loei-Udon Company Limited and extends to all employees, contractors, visitors, and stakeholders involved in these activities.

Policy: Saha Transport Loei-Udon Company Limitedis committed to the health and safety of its employees and all individuals affected by its operations.

To achieve this commitment, the following principles and practices are established:

 • Compliance with Laws: Saha Transport Loei-Udon Company Limited will comply with all relevant health and safety laws, regulations, and standards applicable to its industry and operations.
 • Risk Assessment: Regular risk assessments will be conducted to identify and mitigate workplace hazards. Employees are encouraged to report any safety concerns promptly.
 • Training and Education: Employees will receive appropriate training and education on health and safety procedures, emergency response, and the proper use of safety equipment.
 • Emergency Preparedness: Saha Transport Loei-Udon Company Limited will establish and maintain emergency response plans to ensure the safety of all personnel in the event of accidents, fires, or other emergencies.
 • Reporting and Investigation: Incidents, accidents, and near-miss events will be reported and thoroughly investigated. Corrective actions will be taken to prevent recurrence.
 • Safe Work Practices: Safe work practices and procedures will be developed, communicated, and enforced to minimize workplace risks.
 • Health and Wellness: Saha Transport Loei-Udon Company Limited will promote the physical and mental well-being of its employees by providing access to health programs, counseling services, and promoting a healthy work-life balance.
 • Continuous Improvement: Ongoing evaluation and improvement of health and safety performance will be conducted to ensure that the policy remains effective.
 • Responsibility: All employees, contractors, and stakeholders share the responsibility for maintaining a safe and healthy work environment by following safety guidelines and reporting unsafe conditions.

Reporting: All accidents and incidents must be reported to the Transport Safety Manager. Reporting forms are within the related documentation of this policy.

Compliance with Laws and Regulations:

Audits and Inspections: Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations Violations of this policy may result in disciplinary action, including termination of employment, and may also have legal consequences.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and Management is responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review: This Health and Safety Policy will be reviewed periodically to ensure its effectiveness and compliance with applicable laws and regulations. Changes and updates to the policy may be made as needed.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in legal requirements or company processes.

Related Documentation:

 • Policy Number: #CC01-12/2023
 • Policy Effectime Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Objective: The objective of this Code of Conduct Policy is to establish and communicate the ethical and behavioral standards expected of all employees, contractors, and stakeholders associated with Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Scope: This policy applies to all individuals who engage with Saha Transport Loei-Udon Company Limited, including employees, contractors, visitors, and stakeholders. It encompasses all aspects of conduct within and outside the workplace.

Policy: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to maintaining the highest standards of ethics, integrity, and professionalism.

The following principles and guidelines outline the expected code of conduct:

 • Compliance with Laws and Regulations: All individuals associated with the company must comply with all applicable laws, regulations, and standards relevant to their roles and responsibilities. These include rules and regulations of the company itself.
 • Professionalism: Respect, courtesy, and professionalism are expected in all interactions, both within the organization and with external parties.
 • Dress Code: All employees, contractors and those affiliated with Saha Transport Loei-Udon Company Limited are required to adhere to standards set out in the dress code policy within this document.
 • Conflicts of Interest: Individuals must disclose any potential conflicts of interest and act in the best interests of the company, avoiding situations that may compromise impartiality or fairness.
 • Confidentiality: Confidential and proprietary information must be safeguarded and not disclosed to unauthorized individuals or entities.
 • Non-Discrimination and Equal Opportunity: Saha Transport Loei-Udon Company Limited promotes a diverse and inclusive workplace, free from discrimination or harassment based on race, gender, religion, age, or other protected characteristics.
 • Health and Safety: The health and safety of all individuals are paramount. All safety rules and procedures must be followed to prevent accidents and injuries. This includes keeping vehicles maintained to the required standards.
 • Environmental Responsibility: Responsible environmental practices must be followed, including proper waste disposal and efforts to minimize the company's environmental impact.
 • Business Integrity: Ethical conduct in business relationships, including fair competition, avoidance of bribery and corruption, and truthful representation of the company's products and services, is mandatory.
 • Use of Company Resources: Company resources, including equipment and technology, must be used responsibly and solely for business purposes for maximum benefit and without loss or damage.
 • Work Ethic: A strong work ethic is required of all employees and contractors, with a responsible attitude towards the company's clients and work rendered for the company. Under no circumstances but the company's name or image be slandered by any individual.
 • Report: Inform relevant agencies or the management if there is any misconduct or illegal action within the Company, including but not limited to the possession or use of drugs.

Reporting Violations: Individuals are encouraged to report any violations of this Code of Conduct to appropriate management or designated channels. Whistleblower protections are in place to safeguard those who report in good faith.

Compliance with Laws and Regulations:

Audits and Inspections: Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations: Violations of this Code of Conduct may result in disciplinary action, up to and including termination of employment or contractual relationship, as well as legal consequences if warranted.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and Managment are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review This Code of Conduct Policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in ethical or legal requirements or company processes and needs.

Related Documentation:
 • Policy Number: #dc01-12/2023
 • Policy Effectime Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Objective: The objective of this Dress Code Policy is to establish and communicate the behavioral standards expected of all employees, contractors, and stakeholders associated with Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Scope: This policy applies to all individuals who engage with Saha Transport Loei-Udon Company Limited, including employees, contractors, visitors, and stakeholders.

Policy: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to maintaining the highest standards of professionalism as such a dress code is a mandatory requirement at the workplace.

The following principles and guidelines outline the dress code:

 • Hair should be neatly groomed for both women and men. If the hair is long, it should be tied back neatly or styled in an orderly manner. There should be no unkempt or messy hairstyles that obscure the face.
 • For women who enjoy wearing jewelry, whether it's necklaces, bracelets, watches, rings, or earrings, it's advisable to choose pieces that are appropriate. They should not be too large or overwhelming, and wearing multiple pieces that look cluttered is not suitable for the workplace.
 • Clothing should not be too tight or revealing, whether you are a man or a woman, as it may appear inappropriate and immodest. Overly revealing clothing can also draw unwanted attention and may become a topic of discussion among colleagues. Additionally, it's advisable to avoid wearing excessively bright or flashy colors in the workplace.
 • Safety Clothing & Equipment: Employees who are required to wear safety clothing MUST wear safety clothing whilst performing their duties.

Audits and Inspections: Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations: Violations of this Code of Conduct may result in disciplinary action, up to and including termination of employment or contractual relationship, as well as legal consequences if warranted.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and Managment are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review This Code of Conduct Policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in ethical or legal requirements or company processes and needs.

Related Documentation:

Policy Number: #EO01/2023

Effective Date: 30/12/2023

Last Revision: 30/12/2023

Written By: Benjamin Rungsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited ("the Company") is dedicated to providing equal opportunities to all employees, job applicants, contractors, visitors, and stakeholders. We believe in fostering an inclusive and diverse work environment that is free from discrimination and harassment.

Objective: The objective of this Equal Opportunity Policy is to ensure that all individuals associated with Saha Transport Loei-Udon Company Limited are treated fairly and without bias, regardless of their race, gender, age, religion, disability, sexual orientation, or any other protected characteristic.

Scope:This policy applies to all aspects of employment, including recruitment, hiring, training, promotion, compensation, benefits, and the work environment. It extends to interactions within the organization as well as those with external parties.

Policy:
 • Non-Discrimination: The Company is committed to a workplace where all individuals are treated with respect and dignity, and where there is no discrimination or harassment based on protected characteristics.
 • Recruitment and Hiring: All employment decisions, including recruitment, hiring, and promotions, are made based on qualifications, skills, and merit, without regard to any protected characteristic.
 • Equal Pay for Equal Work: The Company ensures that employees are compensated fairly for their work, regardless of their background.
 • Reasonable Accommodations: The Company will provide reasonable accommodations to individuals with disabilities to enable them to perform their job functions effectively.
 • Reporting: Employees who believe they have experienced discrimination or harassment are encouraged to report such incidents to their immediate supervisor, Human Resources, or through designated reporting channels.
 • Non-Retaliation: The Company prohibits retaliation against any individual who reports discrimination or harassment in good faith.
 • Training and Awareness: The Company provides training and awareness programs to employees to ensure they understand their rights and responsibilities under this policy.

Compliance with Laws and Regulations: The Company is committed to compliance with all relevant laws and regulations related to equal opportunity and non-discrimination.

Audits and Inspections: Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations: Violations of this Equal Opportunity Policy may result in disciplinary action, up to and including termination of employment or contractual relationship, as well as legal consequences if warranted.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and Management are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review: This Equal Opportunity Policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in ethical or legal requirements or company processes and needs.

Related Documentation:
 • Policy Number: #TD01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Objective: The primary objectives of training and development programs within our organization are to enhance employee skills, knowledge, and performance, fostering career growth, improving productivity, and contributing to the overall success and competitiveness of the company. These programs aim to adapt to change, promote innovation, ensure compliance, enhance employee engagement, and align with organizational goals while nurturing talent, improving customer satisfaction, and maintaining a strong commitment to ethics and safety.

Scope: This policy applies to all individuals who engage with Saha Transport Loei-Udon Company Limited, including employees, contractors and stakeholders.

Policy: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to maintaining the highest standards of ethics, integrity, and professionalism.

Training and Development Guidelines:
 • Regularly assess the skills and knowledge gaps within the company.
 • Use of performance reviews, surveys, and feedback to identify specific training needs for employees and contractors.
 • To define clear, measurable objectives for each training program.
 • To ensure that training goals align with the company's strategic objectives.
 • Customized training content to meet the specific needs of different departments and job roles.
 • To promote a culture of continuous learning and skill development.
 • To encourage employees to seek self-improvement opportunities and share knowledge.
 • To focus on training employees in essential skills relevant to their roles and career growth.
 • To balance technical and soft skills development.
 • To ensure that training resources, materials, and tools are easily accessible to all employees.
 • Regular assessment the impact of training programs on contractors and employees' performance.
 • Use of feedback and key performance indicators (KPIs) to measure effectiveness.
 • To encourage employees to take ownership of their own development.
 • To support employees and contractors in creating personalized development plans.
 • To create a workplace culture that values learning and encourages employees and contractors to ask questions and seek answers.
 • Provide coaching and mentorship opportunities for skill enhancement.
 • To connect training and development opportunities with employees' career paths within the organization.
 • To identify potential leaders within the organization and provide leadership development programs.
 • Implementation of mandatory compliance and ethics training to ensure that employees are aware of and adhere to company policies and legal requirements.
 • Stay informed about industry trends and best practices in training and development.
 • Adapt training strategies to remain competitive and relevant.
 • Continuously seek input and feedback from employees regarding their training experiences.
 • To recognize and reward employees who excel in training and development.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and Managment are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review This Training and Development Policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in ethical or legal requirements or company processes and needs.

Related Documentation:
 • Policy Number: #COM01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to providing fair and competitive compensation and benefits to all its employees. This policy outlines the compensation structure, benefits, and related guidelines for our employees.

Objective:The objective of this Compensation and Benefits Policy is to establish a clear framework for the compensation structure and benefits offered by Saha Transport Loei-Udon Company Limited, ensuring fairness and competitiveness.

Scope:This policy applies to all employees of Saha Transport Loei-Udon Company Limited, including full-time and part-time staff. It encompasses all aspects of compensation, including wages, benefits, and related guidelines. This policy is applicable during the probationary period and beyond.

Bangkok - Head Depot
Compensation Structure:

Probationary Period Compensation: During the probationary period, all new employees will receive a daily wage of 363 THB. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

Regular Compensation: Upon successful completion of the probationary period, employees will receive a competitive daily wage of up to 400 THB, depending on factors such as experience, job role, and performance. Compensation adjustments may be made periodically based on performance reviews and market conditions.

Working Hours and Days:
 • Employees are expected to work from 8:00 AM to 6:00 PM from Monday to Saturday. The company realises that this is over the standard 8am-5pm Monday-Friday working hours, as such O/T is already factored in to the daily rate of pay for full time employees. Operational requirements require the business to work past the mandated working hours as such renumeration for this is offered to compensate for this requirement.
 • In cases where a truck arrives late or operational requirements necessitate working beyond the standard hours, employees are expected to stay until the work is completed. Overtime compensation will be provided as applicable.
 • Nightshift work, in some instances, i.e. driver operation control center, it may be deemed necessary to have some employees work nightshifts. This is to ensure the safe operation of the business. Due to the fact that drivers are required to drive during the night time, a controller is required to attend to their needs should a need arise.
Benefits:
 1. Statutory Benefits: Employees are entitled to statutory benefits as required by Thai labor laws, including but not limited to social security, workmen's compensation, and other mandated benefits.
 2. Leave Benefits: Eligible employees will have access to paid leave, including annual leave and public holidays, in accordance with labor regulations and company policies.
 3. Healthcare: We offer health insurance coverage to eligible employees to ensure their well-being and provide access to medical services.
 4. Overtime Pay: Overtime work will be compensated in accordance with applicable labor laws.
 5. Performance Bonuses: Exceptional performance may be recognized with performance bonuses or incentives, as determined by management.
 6. Nightshift Work: As determined by Thai Labour Laws and management. *** In discussion ***
Provincial Branches - Full Time Employees
Compensation Structure:
Full Time Employees:
Compensation Structure:

Probationary Period Compensation: During the probationary period, all new employees will receive a daily wage of 350THB. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

Regular Compensation: Upon successful completion of the probationary period, employees will receive a competitive daily wage of up to 400 THB, depending on factors such as experience, job role, and performance. Compensation adjustments may be made periodically based on performance reviews and market conditions.

Nightshift Compensation: Employees will receive a competitive daily wage of up to xxx THB, depending on factors such as experience, job role, and performance.

Working Hours and Days:
 • Employees are expected to work from 8:00 AM to 6:00 PM from Monday to Saturday.
 • Nightshift Employees are expected to work from 20:00 PM to 8:00 AM from Monday to Sunday on a rotating shift to adhere to Thai Labour Laws as mandated.
 • In cases where a truck arrives late or operational requirements necessitate working beyond the standard hours, employees are expected to stay until the work is completed. Overtime compensation will be provided as per applicable labor laws.
Benefits:
 1. Statutory Benefits: Employees are entitled to statutory benefits as required by Thai labor laws, including but not limited to social security, workmen's compensation, and other mandated benefits.
 2. Leave Benefits: Eligible employees will have access to paid leave, including annual leave and public holidays, in accordance with labor regulations and company policies.
 3. Healthcare: We offer health insurance coverage to eligible employees to ensure their well-being and provide access to medical services.
 4. Overtime Pay: Overtime work will be compensated in accordance with applicable labor laws.
 5. Performance Bonuses: Exceptional performance may be recognized with performance bonuses or incentives, as determined by management.
Provincial Branches - Contractors
Compensation Structure:
Delivery Staff:

10% of Revenue + Monthly Wages : Contractors will receive 10% of revenue per truck after discounts have been applied. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

15% of Revenue : Contractors will receive 15% of revenue per truck after discounts have been applied. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

Benefits:
 1. Performance Bonuses: Exceptional performance may be recognized with performance bonuses or incentives, as determined by management.
 2. BE-WAGON Compliance: Delivery driver contractors are expected to maintain company vehicles to an acceptable standard, as compensation for this requirement, delivery drivers will be rewarded 2000 THB monthly.
Contractual Obligations:
 • Contractors are expected to work until the consignments are fully delivered. In most cases contractors are finished by 2pm but this can vary from branch to branch dependent on customer requirements and on factors such as what time they start.
Policy Management:

Audits: The Human Resources Department and Management are responsible for implementing, monitoring, and administering this Compensation and Benefits Policy. Any questions or concerns regarding compensation and benefits should be directed to the HR Department.

Review and Amendments:This policy will be reviewed periodically to ensure its continued relevance and effectiveness. Revisions and amendments may be made to align with changing business needs, market conditions, and legal requirements.

Related Documentation:
 • Policy Number: #G01-12/2023
 • Policy Effectime Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to providing fair and effective means of reporting harrassement for all its employees and contractors.

Objective: The objective of this grievance policy is to provide a fair and effective process for employees and stakeholders to address their concerns and grievances related to their work environment and employment.

Scope: This policy applies to all employees, contractors, and stakeholders who have a legitimate grievance related to their engagement with Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Definitions:Grievances may include, but are not limited to, issues related to workplace conditions, interpersonal conflicts, discrimination, harassment, safety concerns, or any matter affecting the work environment.

Policy: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to resolving grievances promptly and fairly.

The following steps outline the grievance resolution process:

 1. Informal Discussion: Employees are encouraged to resolve grievances informally by discussing the issue with their immediate supervisor or manager. In many cases, issues can be resolved at this stage through open communication.
 2. Formal Grievance: If the grievance remains unresolved after informal discussion or if an employee is uncomfortable discussing the issue with their supervisor, they may submit a formal written grievance to the Human Resources (HR) department. The written grievance should clearly outline the nature of the grievance, the parties involved, and any supporting documentation or evidence.
 3. Investigation: HR will conduct a thorough and impartial investigation into the grievance. This may involve interviewing the parties involved, reviewing relevant documents, and seeking witness statements if applicable.
 4. Resolution: After the investigation, HR will work to resolve the grievance as quickly as possible. Possible outcomes may include disciplinary action, mediation, corrective measures, or other appropriate remedies. HR will communicate the resolution to the affected parties.
 5. Appeal: If the affected employee is not satisfied with the resolution, they have the right to appeal the decision to higher management or an external mediator, if applicable. The company will ensure a fair and unbiased appeal process.

Confidentiality: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to maintaining the confidentiality of all parties involved in the grievance process to the extent permitted by law. Information related to grievances will be shared only with those individuals who need to know for the purpose of investigation and resolution.

Reporting:Any incidences should be reported to Human Resources or Managment. Report Grievance Here

Non-Retaliation: Saha Transport Loei-Udon Company Limited strictly prohibits retaliation against any individual who raises a grievance in good faith or participates in the grievance resolution process. Retaliation is a serious violation of this policy and will result in disciplinary action.

Compliance with Laws and Regulations:Should any grievance cause physical harm to an employee or result in the loss of property of an employee of Saha Transport Loei-Udon Company limited. The company may decide to pursue legal action against the violator.

Audits and Inspections:Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations: Violations of this policy may result in disciplinary action, including termination of employment, and may also have legal consequences.

Policy Management:

Responsibility: The Human Resources Department and Management is responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review:This grievance policy will be reviewed periodically by HR and management to ensure its effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in legal requirements or company processes.

Related Documentation:
 • Policy Number: #ADG01-12/2023
 • Policy Effectime Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to providing a safe working environment for all its employees and contractors as such it is necessary to implement and ensure adherence to this policy.

Objective:The objective of this policy is to establish regulations for gambling, substance abuse, and alcohol consumption in the company's workplace.

Scope:This policy applies to all employees and contractors who have access to gambling, substance abuse, and alcohol consumption while performing their duties for the company.

Regulations:
 • Prohibition: Gambling in any form within the company's premises is strictly prohibited. This includes betting, card games, lotteries, or any gambling activity during working hours or at the workplace.

  Consequences of Violation: Employees who participate in gambling activities on company premises may face disciplinary action, including termination of employment.

 • Company-Centered Policy: The company has a central policy regarding the possession, use, sale, or distribution of illegal drugs or controlled substances on company premises, including being under the influence of such substances during working hours.

  Consequences of Violation: Violation of this policy will result in immediate disciplinary action, including possible legal action in severe cases.

 • Restrictions: Alcohol consumption on company premises is limited to authorized events and activities approved by management or during designated gatherings.

  Responsible Drinking: Employees who consume alcohol in authorized situations must do so responsibly and ensure it does not impact their work performance or behavior.

  Consequences of Violation: Inappropriate alcohol consumption or being under the influence of alcohol during working hours may lead to disciplinary action, including termination, depending on the severity of the situation.

Reporting Violations: Individuals are encouraged to report any violations of this policy to appropriate management or designated channels. Whistleblower protections are in place to safeguard those who report in good faith.

Compliance with Laws and Regulations:

Audits and Inspections: Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations: Violations of this policy may result in disciplinary action, up to and including termination of employment or contractual relationship, as well as legal consequences if warranted.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and Managment are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review This Policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in ethical or legal requirements or company processes and needs.

Related Documentation:
 • Policy Number: #SL01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Due to the nature of our business and the size of the company not all employees are automatically eligible however, the company recognises the importance of providing sick leave benefits to employees who are unable to work due to illness or injury. This policy outlines the sick leave entitlements and related guidelines for our employees.

Objective: The objective of this Sick Leave Policy is to establish a framework for providing sick leave benefits to eligible employees, ensuring that they have the necessary support during periods of illness or injury.

Scope: This policy applies to all employees of Saha Transport Loei-Udon Company Limited, including full-time and part-time staff, who meet the eligibility criteria for sick leave. It encompasses sick leave entitlements, reporting procedures, and related guidelines.

Sick Leave Entitlements:

Audits and Inspections: Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

Violations Violations of this policy may result in disciplinary action, including termination of employment, and may also have legal consequences.

Policy Management

Responsibility: The Human Resources Department and management are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in legal requirements or company processes.

Related Documentation:
 • Policy Number: #A01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to maintaining a reliable and consistent attendance system to ensure efficient business operations.

Objective: The objective of this Attendance Policy is to:

 1. Ensure employees understand the importance of punctuality and attendance in achieving business goals.
 2. Provide guidelines for reporting absences, requesting time off, and addressing tardiness.
 3. Establish fair and consistent attendance expectations for all employees.
 4. Promote a positive work environment by minimizing disruptions caused by absenteeism.

Scope:This policy applies to all employees of Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Attendance Guidelines:

Employees are expected to:

 • Arrive at work on time and ready to perform their duties.
 • Notify their immediate supervisor or manager as soon as possible in case of planned or unplanned absences.
 • Submit requests for time off in advance, following the company's time-off request process.
 • Adhere to the company's attendance policies and procedures, including clocking in/out as required.
 • Provide medical certificates or other required documentation for extended leaves due to illness or other reasons.

Consequences of Violations: Employees who violate this Attendance Policy may face disciplinary actions, which can include verbal warnings, written warnings, suspension, or termination of employment.

Policy Management:

The Human Resources Department is responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review: This Attendance Policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in business needs or legal requirements.

Related Documentation:
 • Policy Number: #BR01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited recognizes the importance of breaks for employees' well-being and productivity. This policy outlines the guidelines for breaks during working hours.

Objective: The objective of this Breaks Policy is to:

 1. Ensure that employees are provided with appropriate break periods during the workday.
 2. Define the duration and frequency of breaks based on work schedules.
 3. Promote a healthy work-life balance and employee well-being.
 4. Establish procedures for requesting and managing breaks.

Scope: This policy applies to all employees and contractors of Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Policy Guidelines

Consequences of Violations: Employees who violate this Attendance Policy may face disciplinary actions, which can include verbal warnings, written warnings, suspension, or termination of employment.

Policy Management:

The Human Resources Department and management is responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review: This policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in business needs or legal requirements.

Related Documentation:
 • Policy Number: #CF01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: This Confidentiality Policy is established to safeguard sensitive and confidential information within Saha Transport Loei-Udon Company Limited ("the Company") and to ensure that employees, contractors, and affiliates understand their responsibilities in protecting such information.

Objective:

 • Safeguard Information: Ensure the safeguarding of critical business data, customer information, financial records, trade secrets, proprietary technology, and pricing information against unauthorized access, disclosure, or misuse.
 • Compliance: Ensure that all employees, contractors, and affiliates associated with the Company understand their responsibilities in adhering to strict confidentiality standards, including compliance with laws and regulations regarding data protection.
 • Customer Trust: Maintain and strengthen the trust and confidence of our customers by safeguarding their personal and business-related information, including pricing details.
 • Protection of Business Interests: Protect the Company's competitive advantage by safeguarding confidential business strategies, plans, pricing strategies, and intellectual property.
 • Legal and Ethical Obligations: Ensure the Company's compliance with legal and ethical obligations concerning data protection, intellectual property, and confidentiality.
 • Risk Mitigation: Mitigate the risk of data breaches, unauthorized disclosure, and potential legal liabilities associated with the mishandling of confidential information.
 • Employee Awareness: Raise awareness among all individuals associated with the Company regarding the importance of confidentiality and their role in upholding these principles.
 • Disciplinary Framework: Provide a clear framework for addressing confidentiality violations, including disciplinary actions, and enforce consequences for breaches of this policy.
 • Continuous Improvement: Continuously review and update the policy to adapt to changing business needs, industry standards, and legal requirements, ensuring ongoing protection of confidential information, including pricing data.

By establishing and adhering to this Confidentiality Policy, Saha Transport Loei-Udon Company Limited aims to create a secure environment that preserves the confidentiality of sensitive information, maintains customer trust, and safeguards the interests of the Company and its stakeholders.

Scope: This policy applies to all employees, contractors, temporary workers, and affiliates associated with the Company. It covers all forms of confidential information, including but not limited to customer data, business plans, financial information, trade secrets, proprietary technology, and pricing information.

Definition of Confidential Information

Confidential information refers to any information, data, or material that is not publicly available and is critical to the Company's success. This includes, but is not limited to, the following:

 • Customer information (personal and business-related)
 • Financial data (revenue, expenses, budgets)
 • Business strategies and plans
 • Marketing strategies and campaigns
 • Pricing information
 • Contracts and agreements
 • Operational processes and procedures
 • Technology and software systems
 • Trade secrets and intellectual property
Policy Guidelines
 • Disclosure of Confidential Information: Confidential information may only be disclosed to individuals within the Company on a need-to-know basis for legitimate business purposes. Any external disclosure must be authorized by the Company's management and, if required, be covered by a nondisclosure agreement.
 • Retention and Disposal: Confidential information should be retained only for the period required for legitimate business purposes. When no longer needed, confidential information should be securely disposed of, whether in physical or electronic form, following the Company's data retention and disposal policies.
 • Employees must treat all confidential information with the utmost care and discretion.
 • Confidential information should not be disclosed, discussed, or shared with unauthorized individuals, both during and after employment with the Company.
 • Employees must follow secure data handling procedures and protect physical and electronic documents containing confidential information.
 • All employees are required to sign a confidentiality agreement as a condition of employment.
 • Compliance: Ensuring Data Protection and PDPA compliance.

Reporting an infringment: Employees, contractors, and affiliates are encouraged to report any suspected violations of this confidentiality policy to their immediate supervisor or the designated confidentiality officer.

Consequences of Violations: Violations may result in disciplinary action, up to and including termination, as well as legal action if applicable.

Policy Management: The Human Resources Department, Data Protection Department and management are responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review: This policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in business needs or legal requirements.

Related Documentation:
 • Policy Number: #EC01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon
 • Policy Number: #EP01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon
 • Policy Number: #IT01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited ..... productivity. This policy outlines the guidelines for IT usage during working hours.

Objective: The objective of this IT Policy is to:

 1. Ensure
 2. Define
 3. Promote
 4. Establish

Scope: This policy applies to all employees and contractors of Saha Transport Loei-Udon Company Limited and covers the following topics:

 • Use of Personal Devices:
 • Cybersecuriy:
 • Social Media:
 • Use of AI & Machine Learning: The ethical use of both AI and machine learning is promoted to improve efficiency and productivity.
 • Internet Usage:
 • Company Email Usage:
 • PDPA:
Policy Guidelines
Use of Personal Devices
Cybersecurity
Social Media
 • Grievances should be channeled through the proper channels, anybody using social media to vent their frustrations
Use of AI & Machine Learning
 • Use of AI and Machine Learning is promoted so long as it's used in an ethical manner. Employees are encouraged to use AI to be more productive within their duties and to replace repititive tasks where possible.
 • Security, PDPA and business confidential information must be considered when utilising AI to perform tasks such as Data Analytics and other operations which might cause data leaks as an example.
 • Any work produced by AI in its entirety or as part needs to be checked at all times to ensure its accuracy and useability.
 • Any usage of AI should be discussed and reported to senior managment and any work rendered through the use of AI should also be further scrutinsed by senior management after error checking has been completed at other levels.
Company Email Usage
PDPA

Consequences of Violations: Employees who violate this IT Policy may face disciplinary actions, which can include verbal warnings, written warnings, suspension, or termination of employment.

Policy Management:

The Human Resources Department, IT Department and management is responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Review: This policy will be reviewed periodically to ensure its relevance and effectiveness.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in business needs or legal requirements.

Related Documentation:
 • Policy Number: #ET01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon
 • Policy Number: #EXP01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon
 • Policy Number: #PROP01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon
 • Policy Number: #SC01-12/2023
 • Policy Effective Date: 30/12/2023
 • Last Amendment Date: 30/12/2023
 • Written By: Benjamin Rengsomboon

I. Policy Statement

Saha Transport Loei Udon Company Limited is committed to the responsible use of company resources and assets. This policy provides guidelines on the appropriate use of company property, including the handling of scrap materials, and prohibits unauthorized use or misappropriation for personal gain.

II. Scope

This policy applies to all employees, contractors, and individuals who have access to or control over Saha Transport Loei-Udon Company Limited's property and scrap materials.

III. Definitions

Company Property: Includes, but is not limited to, machinery, equipment, tools, vehicles, materials, and any other resources owned or leased by Saha Transport Loei-Udon Company Limited.

Scrap: Refers to any leftover, residual, or waste materials produced from company property during manufacturing or business processes.

IV. Policy

Proper Use of Company Property:

Company property should be used efficiently and responsibly for business purposes. Personal use that results in scrap production is strictly prohibited.

Handling of Scrap:

Scrap materials must be handled and disposed of in accordance with company procedures and environmental regulations. Employees are prohibited from taking scrap for personal use or sale.

Reporting:

Employees must report any excess scrap production, potential recycling opportunities, or irregularities in scrap handling to their supervisor.

Unauthorized Sale or Removal:

The unauthorized sale, removal, or personal use of scrap material is considered theft and is subject to disciplinary action, up to and including termination and legal action.

Revenue from Scrap:

All revenue generated from the sale of scrap materials is the property of Saha Transport Loei-Udon Company Limited. Distribution or use of these funds without authorization is prohibited.

Compliance with Laws and Regulations:

All handling, storage, and disposal of scrap must comply with applicable environmental laws and regulations.

Audits and Inspections:

Regular audits and inspections will be conducted to ensure compliance with this policy.

V. Violations

Violations of this policy may result in disciplinary action, including termination of employment, and may also have legal consequences.

VI. Policy Management

Responsibility: The Operations Department is responsible for implementing, monitoring, and enforcing this policy.

Revisions and Amendments: This policy may be revised or amended to reflect changes in legal requirements or company processes.

บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด

หัวข้อ: นโยบายและข้อแนะนำในการดำเนินงาน

คำแถลง: เพื่อเป็นการโปร่งใสและเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายโดยสมบูรณ์และความเคารพอย่างสูง บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด(บริษัทฯ) ตัดสินใจเปิดเผยนโยบายเหล่านี้ให้สาธารณชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้อย่างครบถ้วน และมีสิทธิ์ในการเสนอข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถทำได้ตามความเหมาะสม ที่นี่

วัตถุประสงค์:

 1. ความสอดคล้องและความยุติธรรม: เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎและมีการรักษาความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคน เพื่อสร้างบรรยากาศทำงานที่ดี
 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อรักษาความเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางกฎหมายและความสำคัญทางจริยธรรม
 3. ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: เพื่อให้มีกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
 4. การจัดการความเสี่ยง: เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบตามกฎหมาย, อุบัติการณ์ในที่ทำงาน, และการละเมิดความปลอดภัย
 5. การพัฒนาและความสุขภาพของพนักงาน: เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับความประพฤติอาชีพ, การเติบโตอาชีพของพนักงาน, และความสุขภาพของพนักงาน
 6. ศรัทธาและความซื่อสัตย์ของบริษัท: เพื่อรักษาชื่อเสียงและความซื่อสัตย์ของบริษัท โดยการรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎและนโยบายทางกฎหมายและจริยธรรม

ขอบเขต:

 1. ขอบเขตการใช้งาน: นโยบายและข้อแนะนำจะถูกใช้บนพนักงานทุกคน, ผู้รับเหมา, แผนกต่าง ๆ และการดำเนินงานภายในบริษัท โดยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
 2. รายการหัวข้อ: นโยบายจะครอบคลุมด้านต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎและข้อแนะนำในการดำเนินงานของพนักงาน, มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย, ความปลอดภัยข้อมูล, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรม, การหลากหลายและการรวมอยู่ในนโยบายการตัดสินใจ
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกรอบทางกฎหมาย: นโยบายควรเข้ากันกับกฎหมายและข้อบังคับระเบียบในระดับท้องถิ่น, รัฐ, และรัฐบาล
 4. ความสามารถในการปรับตัว: จะต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย, มาตรฐานอุตสาหกรรม, และการเติบโตของบริษัทภายใน

วันที่รวบรวม: 30/12/2566

เขียนโดย: เบนจามิน เร่งสมบูรณ์

 • หมายเลขนโยบาย: #1 12/2566
 • วันที่นโยบายเริ่ม: 30/12/2566
 • วันที่ล่าสุด: 30/12/2566
 • เขียนโดย: เบนจามิน เร่งสมบูรณ์

คำแถลงนโยบาย: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด มุ่งมั่นในการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่เหมาะสมในการให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์: ข้อจุดมุ่งหมายของนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภายนี้คือการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภายนสำหรับพนักงานทั้งหมด รวมถึงผู้รับเหมา, ผู้มาเยี่ยมชม, และผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด

ขอบเขต: นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมทั้งหมด, การดำเนินงาน, และสถานที่ที่ดำเนินการโดย บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด และเข้าถึงถึงพนักงานทุกคน, ผู้รับเหมา, ผู้มาเยี่ยมชม, และผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้

นโยบาย: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด มุ่งมั่นในการรักษาสุขภาพและความปลอดภายของพนักงานและบุคคลทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ หลักการและปฏิบัติต่อไปนี้ได้รับการกำหนด:

 • ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของบริษัท
 • การประเมินความเสี่ยง: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นประจำเพื่อระบุและลดอันตรายในสถานที่ทำงาน พนักงานถูกกล่าวเชิญให้รายงานข้อขัดข้องในเรื่องความปลอดภัยโดยเร็ว
 • การอบรม: พนักงานจะได้รับการอบรมและการศึกษาที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยและการปฏิบัติการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
 • การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด จะก่อตั้งและรักษาแผนการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ความปลอดภัยแก่บุคคลทั้งหมดในกรณีอุบัติการณ์ ไฟ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ
 • การรายงานและการสอบสวน: การเกิดเหตุการณ์ อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ใกล้เคียงจะถูกรายงานและสอบสวนอย่างละเอียด การดำเนินการแก้ไขจะถูกดำเนินเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ
 • การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย: การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติการงานที่ปลอดภัยจะถูกพัฒนา สื่อสาร และบังคับให้เป็นที่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน
 • สุขภาพและความอยู่รอด: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด จะส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพจิตของพนักงานโดยการให้บริการโปรแกรมสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพการงานและชีวิตที่มีความสมดุล
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การประเมินและการพัฒนาประสิทธิภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะถูกดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นโยบายคงมีประสิทธิผล
 • ความรับผิดชอบ: พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและสุขภาพด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยและรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

การแจ้งและรายงานการอุบัติเหตุ: อุบัติการณ์และเหตุการณ์ทั้งหมดต้องรายงานให้ผู้จัดการความปลอดภัยขนส่ง

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ:

การตรวจสอบและการตรวจเยี่ยม: จะมีการตรวจสอบและการตรวจเยี่ยมเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การละเมิด: การละเมิดนโยบายนี้อาจการดำเนินการทางวินัย รวมถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน และอาจมีผลกฎหมาย

การบริหารนโยบาย

ความรับผิดชอบ: แผนกทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายนี้ ติดตาม และปรับใช้นโยบายนี้

การทบทวน: นโยบายความปลอดภัยนี้จะถูกตรวจสอบเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายอาจทำได้ตามความเหมาะสม

การแก้ไขและการปรับปรุง: นโยบายนี้อาจถูกแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือกระบวนการของ บริษัท

เอกสารเกี่ยวข้อง:
 • หมายเลขนโยบาย: #น.2-12/2566
 • วันที่นโยบายเริ่ม: 30/12/2566
 • แก้ไขครั้งล่าสุด: 30/12/2566
 • เขียนโดย: เบนจามิน เร่งสมบูรณ์

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของนโยบายความประพฤตินี้คือการกำหนดและสื่อสารเกณฑ์จรรยาบรรณและพฤติกรรมที่คาดหวังจากพนักงาน, ผู้รับเหมา, และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด รวมถึงพนักงาน, ผู้รับเหมา, ผู้เยี่ยมชม, และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงทุกด้านของพฤติกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน

นโยบาย: บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานที่สูงที่สุดในเรื่องจรรยาบรรณ, ความซื่อสัตย์, และความเป็นมืออาชีพ

หลักการและแนวทางต่อไปนี้เป็นแนวทางที่คาดหวังในรหัสความประพฤติ:

 • ความเป็นธรรม: บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงกฎระเบียบของบริษัทเองด้วย
 • ความมืออาชีพ: ความเคารพ มารยาท และความมืออาชีพควรมีในทุกสาระสนเทศ ทั้งภายในองค์กรและในการติดต่อกับฝ่ายภายนอก
 • รหัสแต่งกาย: ผู้รับราชการทั้งหมด ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายเรื่องการแต่งกายในเอกสารนี้
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: บุคคลต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปได้และปฏิบัติในประโยชน์สูงสุดของ บริษัท โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความเป็นธรรมหรือความเที่ยงตรง
 • ความลับ: ข้อมูลลับและความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ต้องรักษาเป็นพิเศษและไม่เปิดเผยให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ไม่มีการเลือกปฏิบัติและโอกาสเท่าเทียมกัน: บริษัท สหค่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสนับสนุนสถานที่ทำงานที่หลากหลายและรวมถึงการปฏิบัติงานที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติที่ได้รับความคุ้มครอง
 • สุขภาพและความปลอดภัย: สุขภาพและความปลอดภัยของทุกบุคคลเป็นสำคัญ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนปลอดภัยทุกประการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบาดเจ็บ นี้รวมถึงการดูแลรักษารถยนต์ให้ในสถานะที่จำเป็น
 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมต้องสามารถติดตามได้อย่างรอบคอบ รวมถึงการกำจัดขยะที่เหมาะสมและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ บริษัท
 • ความซื่อสัตย์ในธุรกิจ: การดำเนินการทางธุรกิจโดยสุจริตในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการแข่งขันอย่างเที่ยงตรง การหลีกเลี่ยงการสินบนและการทุจริต และการแสดงสินค้าและบริการของ บริษัท อย่างเที่ยงตรงเป็นเรื่องบังคับ
 • การใช้ทรัพยากรของ บริษัท: ทรัพยากรของ บริษัท รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยี จะต้องใช้โดยรับผิดชอบและเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดและไม่มีความสูญเสียหรือความเสียหาย
 • จรรยาบรรณในการทำงาน: จรรยาบรรณการทำงานที่เข้มงวดถูกต้องของพนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมด โดยมีทัศนคติที่รับผิดชอบต่อลูกค้าของ บริษัท และงานที่บริษัท ดำเนินการ ภายใต้กรณีที่บริษัท ถูกเสื่อมสลายโดยบุคคลใด
 • รายงาน: รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการจัดการหากมีการกระทำผิดเกี่ยวกับ บริษัท รวมถึงการครอบครองหรือใช้สารเสพติด
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ:

การตรวจสอบและการตรวจเยี่ยม: จะมีการตรวจสอบและการตรวจเยี่ยมเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การละเมิด: การละเมิดรหัสความประพฤตินี้อาจการดำเนินการทางวินัย รวมถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างงานหรือความสัมพันธ์สัญญา และการดำเนินคดีทางกฎหมายถ้าจำเป็น

การบริหารนโยบาย

ความรับผิดชอบ: แผนกทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายนี้ ติดตาม และปรับใช้นโยบายนี้

การทบทวน นโยบายนี้จะถูกตรวจสอบเป็นประจำเพื่อรักษาความสอดคล้องและความมีประสิทธิภาพของมัน

การปรับปรุงและการแก้ไข: นโยบายนี้อาจถูกแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางจรรยาบรรณหรือกฎหมายหรือความต้องการและกระบวนการของ บริษัท

 • ทรงผม คุณควรจัดทรงผมให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้าผมยาวก็ควรมัดรวบให้เรียบร้อย หรือมีการจัดตกแต่งทรงให้สวยงามเป็นระเบียบ ไม่ควรปล่อยผมให้ดูพะรุงพะรัง หรือปิดบังใบหน้า
 • เครื่องประดับ สำหรับสาวๆ ที่ชอบใส่เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ นาฬิกา แหวน ต่างหู ควรเลือกใส่ในแบบที่เหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินไป และไม่สวมใส่หลายชิ้นจนดูเกะกะ ไม่เหมาะสมสำหรับการมาทำงาน
 • เสื้อผ้าการแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงก็ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปแนบเนื้อเน้นสัดส่วน หรือบางมากจนเกินไป เพราะจะดูไม่เหมาะสม และไม่สุภาพค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจจะตกเป็นเป้าสายตา หรือไม่ตัวคุณเองก็อาจจะตกเป็นประเด็นในเรื่องเม้าท์ของคนในที่ทำงานก็ได้นะคะ ที่สำคัญไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีฉูดฉาดจนเกินไปด้วย
 • หมายเลขนโยบาย: #น.3-12/2566
 • วันที่นโยบายเริ่ม: 30/12/2566
 • แก้ไขครั้งล่าสุด: 30/12/2566
 • เขียนโดย: เบนจามิน เร่งสมบูรณ์

คำแถลงนโยบาย:บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด ("บริษัท") มุ่งมั่นในการให้โอกาสเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน, ผู้สมัครงาน, ผู้รับเหมา, ผู้มาเยี่ยมชม, และผู้มีส่วนร่วมทุกคน พวกเราเชื่อในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและหลากหลายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติและการก่อกวน

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของนโยบายโอกาสเท่าเทียมนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด ถูกจัดการอย่างยุติธรรมและไม่มีการละเมิดต่อสิทธิที่ปกป้องของพวกเขา, โดยไม่คำนึงถึงสีผิว, เพศ, อายุ, ศาสนา, ความพิการ, หรือลักษณะที่ถูกคุ้มครองอื่น ๆ

ขอบเขต:นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับทุกด้านของการจ้างงาน, รวมถึงการสรรหา, การจ้างงาน, และการเลื่อนตำแหน่ง, โบนัส, การจ่ายค่าจ้าง, สวัสดิการ, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มันยังถึงขั้นตอนการปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรรวมถึงภายนอก

นโยบาย:
 • การไม่มีการละเมิด: บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานที่ผู้ทั้งหมดถูกจัดการอย่างยุติธรรมและไม่มีการละเมิดของสิทธิปกป้อง.
 • การสรรหาและการจ้างงาน: บริษัทจะตัดสินใจเรื่องการจ้างงาน, สรรหา, และการเลื่อนตำแหน่ง โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ, ทักษะ, และคุณค่าเป็นพื้นฐาน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิที่ถูกคุ้มครองใด ๆ
 • การจ่ายค่าจ้างเท่าคุณค่า: บริษัทจะรักษาให้พนักงานได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรมสำหรับงานที่พวกเขาทำ, โดยไม่คำนึงถึงประวัติของพวกเขา
 • การให้บริการสำหรับคนพิการ: บริษัทจะให้บริการสำหรับคนพิการอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรายงาน: พนักงานที่เชื่อว่าพวกเขาได้รับการละเมิดหรือการก่อกวนถูกส่งเสริมให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับผู้บริหารสายตรงของพวกเขา, ทรัพยากรบุคคล, หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้รับการกำหนดไว้
 • การไม่ให้การลงโทษ: บริษัทห้ามการลงโทษใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่รายงานการละเมิดหรือการก่อกวนในทางที่ดีอย่างยุติธรรม
 • การอบรมและการเผยแพร่ความตระหนัก: บริษัทจะให้การอบรมและโปรแกรมการเผยแพร่ความตระหนักให้แก่พนักงานเพื่อให้พวกเขาเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาภายใต้นโยบายนี้
 • ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมาย: บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเท่าเทียมและการไม่มีการละเมิด
 • การตรวจสอบและการตรวจสอบ: การตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้
 • การละเมิด: การละเมิดนโยบายโอกาสเท่าเทียมนี้อาจ导致การกระทําที่เป็นบางสิ่งสำหรับผู้ละเมิด, รวมถึงการยุติจ้างงานหรือสัญญาและการกระทำทางกฎหมาย
การบริหารนโยบาย

ความรับผิดชอบ: แผนกทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารรับผิดชอบในการใช้ให้ใช้ให้เห็นผลและการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การตรวจสอบ: นโยบายนโยบายโอกาสเท่าเทียมนี้จะถูกตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นประสิทธิภาพและมีความสอดคล้อง

การแก้ไขและการปรับเปลี่ยน:นโยบายนี้อาจถูกแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางจรรยาบรรณหรือกฎหมายหรือความต้องการและกระบวนการของ บริษัท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 • หมายเลขนโยบาย: #TD01-12/2023
 • วันที่เริ่มมีผล: 30/12/2023
 • วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 30/12/2023
 • เขียนโดย: Benjamin Rengsomboon

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมการฝึกฝนและพัฒนาในองค์กรของเราคือเพิ่มทักษะและความรู้ของพนักงาน การกระตุ้นการเติบโตในอาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จและความแข็งแกร่งของ บริษัท โปรแกรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมนวัตกรรม รักษาความเชื่อมั่น และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในขณะที่บ่งบอกถึงความต้องการของบุคลากร พัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาการให้การตรงต่อจริยธรรมและความปลอดภัย

ขอบเขต: นโยบายนี้มีผลกับบุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมกับ บริษัท สหค่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง

นโยบาย: บริษัท สหค่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในเรื่องจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ และความมืออาชีพ

คำแนะนำเรื่องการฝึกฝนและพัฒนา:
 • การประเมินทักษะและช่องว่างในความรู้เป็นระยะเป็นระยะภายใน บริษัท โดยสม่ำเสมอ
 • ใช้การทบทวนประสิทธิภาพ การสำรวจ และความคิดเห็นเพื่อระบุความต้องการในการฝึกฝนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
 • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้สำหรับแต่ละโปรแกรมการฝึกฝน
 • ให้แน่ใจว่าเป้าหมายการฝึกฝนสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ บริษัท
 • การเน้นเนื้อหาการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแผนกและบทบาทงานที่แตกต่างกัน
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
 • ให้กำลังใจพนักงานค้นหาโอกาสการพัฒนาตนเองและแบ่งปันความรู้
 • เน้นการฝึกฝนพนักงานในทักษะที่สำคัญต่อบทบาทและการเติบโตในอาชีพของพวกเขา
 • ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านการประสาน
 • ให้แน่ใจว่าทรัพยากรการฝึกฝน วัสดุ และเครื่องมือสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานทุกคน
 • ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอการมีผลต่อโปรแกรมการฝึกฝนต่อผู้รับเหมาและประสิทธิภาพของพนักงาน
 • ใช้ข้อมูลความคิดเห็นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เพื่อการวัดผล
 • ส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบการพัฒนาตนเอง
 • สนับสนุนพนักงานและผู้รับเหมาในการสร้างแผนพัฒนาที่ประเมินตนเอง
 • สร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานค้นหาคำถามและค้นหาคำตอบ
 • ให้โอกาสในการสอนและการให้คำปรึกษาเพื่อการเพิ่มทักษะ
 • เชื่อมโยงโอกาสการฝึกฝนและพัฒนากับทางอาชีพของพนักงานภายในองค์กร
 • การระบุผู้นำที่เป็นภาพหน้าภายในองค์กรและการให้โปรแกรมพัฒนาผู้นำ
 • การนำมาใช้โปรแกรมการฝึกฝนเพื่อการปฏิบัติตามบัญชีบังคับและจรรยาบรรณเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • การเฝ้าระวังและประสานกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและสมรรถนะที่ดีที่สุดในการฝึกฝนและพัฒนา
 • การปรับกลยุทธ์การฝึกฝนเพื่อการแข่งขันและการเป็นที่ยอมรับอยู่
 • การค้นหาคำแนะนำและความคิดเห็นจากพนักงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกฝนของพวกเขา
 • การรับรองและรางวัลพนักงานที่มีผลงานดีในการฝึกฝนและพัฒนา

การบริหารนโยบาย

รับผิดชอบ: แผนกทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายนี้ รวมถึงการติดตามและใช้ใช้มัน

การทบทวน นโยบายการฝึกฝนและพัฒนานี้จะถูกทบทวนเป็นระยะสั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงและการแก้ไข: นโยบายนี้อาจถูกปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางจริยธรรมหรือกฎหมายหรือกระบวนการของ บริษัท และความต้องการอื่น ๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
 • หมายเลขนโยบาย: #E06-12/2023
 • วันที่รวบรวม: 30/12/2023
 • วันที่แก้ล่าสุด: 30/12/2023
 • เชียนโดย: Benjamin Rengsomboon

Policy Statement: Saha Transport Loei-Udon Company Limited is committed to providing fair and competitive compensation and benefits to all its employees. This policy outlines the compensation structure, benefits, and related guidelines for our employees.

วัตถุประสงค์:The objective of this Compensation and Benefits Policy is to establish a clear framework for the compensation structure and benefits offered by Saha Transport Loei-Udon Company Limited, ensuring fairness and competitiveness.

ขอบเขต:This policy applies to all employees of Saha Transport Loei-Udon Company Limited, including full-time and part-time staff. It encompasses all aspects of compensation, including wages, benefits, and related guidelines. This policy is applicable during the probationary period and beyond.

Bangkok - Head Depot
Compensation Structure:

Probationary Period Compensation: During the probationary period, all new employees will receive a daily wage of 363 THB. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

Regular Compensation: Upon successful completion of the probationary period, employees will receive a competitive daily wage of up to 400 THB, depending on factors such as experience, job role, and performance. Compensation adjustments may be made periodically based on performance reviews and market conditions.

Working Hours and Days:
 • Employees are expected to work from 8:00 AM to 6:00 PM from Monday to Saturday. The company realises that this is over the standard 8am-5pm Monday-Friday working hours, as such O/T is already factored in to the daily rate of pay for full time employees. Operational requirements require the business to work past the mandated working hours as such renumeration for this is offered to compensate for this requirement.
 • In cases where a truck arrives late or operational requirements necessitate working beyond the standard hours, employees are expected to stay until the work is completed. Overtime compensation will be provided as applicable.
 • Nightshift work, in some instances, i.e. driver operation control center, it may be deemed necessary to have some employees work nightshifts. This is to ensure the safe operation of the business. Due to the fact that drivers are required to drive during the night time, a controller is required to attend to their needs should a need arise.
Benefits:
 1. Statutory Benefits: Employees are entitled to statutory benefits as required by Thai labor laws, including but not limited to social security, workmen's compensation, and other mandated benefits.
 2. Leave Benefits: Eligible employees will have access to paid leave, including annual leave and public holidays, in accordance with labor regulations and company policies.
 3. Healthcare: We offer health insurance coverage to eligible employees to ensure their well-being and provide access to medical services.
 4. Overtime Pay: Overtime work will be compensated in accordance with applicable labor laws.
 5. Performance Bonuses: Exceptional performance may be recognized with performance bonuses or incentives, as determined by management.
 6. Nightshift Work: As determined by Thai Labour Laws and management. *** In discussion ***
Provincial Branches - Full Time Employees
Compensation Structure:
Full Time Employees:
Compensation Structure:

Probationary Period Compensation: During the probationary period, all new employees will receive a daily wage of 350THB. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

Regular Compensation: Upon successful completion of the probationary period, employees will receive a competitive daily wage of up to 400 THB, depending on factors such as experience, job role, and performance. Compensation adjustments may be made periodically based on performance reviews and market conditions.

Nightshift Compensation: Employees will receive a competitive daily wage of up to xxx THB, depending on factors such as experience, job role, and performance.

Working Hours and Days:
 • Employees are expected to work from 8:00 AM to 6:00 PM from Monday to Saturday.
 • Nightshift Employees are expected to work from 20:00 PM to 8:00 AM from Monday to Sunday on a rotating shift to adhere to Thai Labour Laws as mandated.
 • In cases where a truck arrives late or operational requirements necessitate working beyond the standard hours, employees are expected to stay until the work is completed. Overtime compensation will be provided as per applicable labor laws.
Benefits:
 1. Statutory Benefits: Employees are entitled to statutory benefits as required by Thai labor laws, including but not limited to social security, workmen's compensation, and other mandated benefits.
 2. Leave Benefits: Eligible employees will have access to paid leave, including annual leave and public holidays, in accordance with labor regulations and company policies.
 3. Healthcare: We offer health insurance coverage to eligible employees to ensure their well-being and provide access to medical services.
 4. Overtime Pay: Overtime work will be compensated in accordance with applicable labor laws.
 5. Performance Bonuses: Exceptional performance may be recognized with performance bonuses or incentives, as determined by management.
Provincial Branches - Contractors
Compensation Structure:
Delivery Staff:

10% of Revenue + Monthly Wages : Contractors will receive 10% of revenue per truck after discounts have been applied. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

15% of Revenue : Contractors will receive 15% of revenue per truck after discounts have been applied. This rate applies to the standard working hours and days as outlined below.

Benefits:
 1. Performance Bonuses: Exceptional performance may be recognized with performance bonuses or incentives, as determined by management.
 2. BE-WAGON Compliance: Delivery driver contractors are expected to maintain company vehicles to an acceptable standard, as compensation for this requirement, delivery drivers will be rewarded 2000 THB monthly.
Contractual Obligations:
 • Contractors are expected to work until the consignments are fully delivered. In most cases contractors are finished by 2pm but this can vary from branch to branch dependent on customer requirements and on factors such as what time they start.
Policy Management:

Audits: The Human Resources Department and Management are responsible for implementing, monitoring, and administering this Compensation and Benefits Policy. Any questions or concerns regarding compensation and benefits should be directed to the HR Department.

Review and Amendments:This policy will be reviewed periodically to ensure its continued relevance and effectiveness. Revisions and amendments may be made to align with changing business needs, market conditions, and legal requirements.

Related Documentation:

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดข้อบังคับสำหรับการละเมิดที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์เข้าถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน

ข้อบังคับ:

  การละเมิดเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางและอาจประกอบด้วยการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีความร้ายแรง เช่นการนินทา เราไม่สามารถสรุปรายการได้ทั้งหมด แต่นี่คือบางกรณีที่เราพิจารณาเป็นการละเมิด:

 • การทำลายงานของบุคคลอย่างร้ายแรงที่เจตนา
 • การเข้ามาอย่างบ่อยหรือการตามหาใครบางคนอย่างไม่ต้องการ โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ
 • การแสดงความคิดเห็นที่เป็นลบต่อต้นกำเนิดชาติหรือความเชื่อศาสนาของบุคคล
 • การเริ่มหรือการกระจายข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคล
 • การทำให้คนไร้เสน่ห์หน้าสายตาของผู้อื่นหรือการเลือกเฉพาะให้ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา (เช่น นำกาแฟ) โดยที่ไม่มีความประสงค์ของพวกเขา

  การละเมิดทางเพศเป็นการละเมิดกฎหมายและเราจะตรวจสอบอย่างจริงจังตามรายงานที่เกี่ยวข้อง หากพนักงานถูกพบว่ามีความผิดในการละเมิดทางเพศ เขา/เธอจะถูกสิ้นสุดการจ้างงาน หากคุณถูกละเมิด ไม่ว่าจะโดยเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้ขาย คุณสามารถเลือกพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปได้:

 • ผู้ละเมิด หากคุณสงสัยว่าผู้ละเมิดไม่รู้ตัวว่าเขา/เธอมีความผิดเกี่ยวกับการละเมิด คุณสามารถพูดคุยกับเขา/เธอโดยตรงเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาการละเมิด วิธีการนี้เหมาะสำหรับกรณีที่มีการละเมิดเบาบาง (เช่น การทำตลกที่ไม่เหมาะสมระหว่างเพื่อนร่วมงาน) อย่าใช้วิธีการนี้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ
 • ผู้จัดการของคุณ หากมีลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียหรือสมาชิกในทีมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน คุณสามารถติดต่อผู้จัดการของคุณได้ เขา/เธอจะประเมินสถานการณ์ของคุณและอาจติดต่อฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์ถ้าเหมาะสม
 • ฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์ ไม่ต้องกังวลที่จะติดต่อฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์ในกรณีการละเมิดไม่ว่าจะดูเหมือนจะเล็กน้อยแค่ไหน สำหรับความปลอดภัยของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์โดยเร็วที่สุดในกรณีการละเมิดที่ร้ายแรง (เช่น การเข้าใกล้ทางเพศ) หรือหากผู้จัดการของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของคุณ ข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะถูกเก็บเป็นความลับ
ความรุนแรงในสถานที่ทำงานของเราเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดที่ร้ายแรง มันรวมถึงการทำร้ายทางร่างกายและเพศ, การทำลายทรัพย์สิน, การคุกคามที่จะทำให้บุคคลหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และการใช้คำดูถูกและการทารุณจิตใจ เราต้องการป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ในทุกกรณี แต่เราก็ต้องการเตรียมพร้อมในการตอบสนองเมื่อจำเป็น เพื่อเหตุนี้ เราขอให้คุณ: • รายงานให้แผนกบุคคลทรัพยากร (HR) หากคุณสงสัยหรือทราบว่ามีใครกำลังใช้ความรุนแรง รายงานของคุณจะเป็นความลับและเราจะสอบสวนสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง • โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของตึกเราทราบหากคุณเห็นเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงทางร่างกายที่รุนแรง (เช่น เหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธที่อาจเป็นอันตราย) สำหรับความปลอดภัยของคุณ ควรหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม ทางบริษัทจะพิจารณาพนักงานที่ทำลายทรัพย์สินอย่างเจตนาว่าเป็นความเสี่ยงสูงและพวกเขาจะได้รับโทษที่เหมาะสม หากฝ่ายบุคคลทรัพยากร (HR) พบว่าพนักงานมีการกระทำความรุนแรง เราจะสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานคนนั้นและอาจดำเนินการโทษทางอาญา พนักงานที่ทำลายทรัพย์สินอย่างเจตนาจะต้องรับผิดชอบที่จะชดใช้ค่าเสียหาย การสนับสนุนผู้ถูกละเมิด เพื่อสนับสนุนผู้ถูกละเมิดในสถานที่ทำงาน เราอาจ: • จ่ายค่ารักษาเสียงสำคัญ • ชำระค่ารักษาจิตใจหากจำเป็น • ให้บริการของทนายความเพื่อช่วยเหลือในการฟ้องคดี • รับความช่วยเหลือตั้งแต่ต้น • ค้นหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นตั้งแต่ต้นเพื่อลดปัญหา ตัวอย่างเช่น: • หากคุณประสบความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ขอคำแนะนำจากผู้จัดการของคุณก่อนที่ความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้น หากการขัดแย้งเหล่านี้ยังคงมีอยู่ สอบถามที่ฝ่ายบุคคลทรัพยากรว่าคุณสามารถเข้าร่วมสัมมนาการแก้ขัดข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่ • หากคุณกำลังประสบกับปัญหาส่วนตัวหรือในการทำงาน ขอความช่วยเหลือจาก [ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต] ตรวจสอบกับผู้ให้บริการประกันเพื่อดูว่าพวกเขาครอบคลุมบริการสุขภาพจิตอะไรบ้างหรือสอบถามที่ฝ่ายบุคคลทรัพยากรเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการช่วยเหลือพนักงานของเรา (EAP) การพูดคุยของคุณจะเป็นความลับ • สถานที่ทำงานของเราถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเคารพและเราจะไม่ยอมให้ใครมากระทำในที่นี้ที่ล่วงละเมิดพื้นฐานนี้ได้

วัตถุประสงค์: นโยบายนี้สร้างกระบวนการในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับต่อพนักงานทุกคน, ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมภายในพื้นที่ขององค์กรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยครอบคลุมเหตุการณ์ที่หลากหลาย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การละเมิดความปลอดภัย, ฉุกเฉินทางการแพทย์, และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย

การรายงานเหตุการณ์:
บุคคลที่สังเกตเห็นหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใด ๆ จะต้องรายงานโดยเร็วไปยังหัวหน้างานทันที, เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย, หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

กระบวนการการตอบสนอง:
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น บุคคลจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการถกเถียง, การปฐมพยาบาล, การติดต่อสถานีบริการฉุกเฉิน, การรักษาพื้นที่ให้ปลอดภัยหากเป็นไปได้, และการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น

การฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อม:
องค์กรจะดำเนินการฝึกอบรมและการซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนพร้อมที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เนื้อหาการฝึกซ้อมจะครอบคลุมขั้นตอนการถกเถียงอย่างถูกต้อง, ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาล และขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจดบันทึกและการทบทวน:
ทุกเหตุการณ์ การตอบสนอง และการดำเนินการต่อมาจะต้องถูกบันทึกอย่างละเอียดเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การทบทวนและการปรับปรุงแผนการตอบสนองจะถูกดำเนินการเป็นระยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตาม:
นี่คือนโยบายที่บังคับใช้และจำเป็นต้องปฏิบัติตามสำหรับทุกบุคคลภายในองค์กร การปฏิบัติที่ผิดอาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัย

การสูบบุหรีเป็นสื่งที่อันตรายทางสุขภาพสำหรับผู้อื่น ถึงสาธารณสุขทั่วโลกได้ห้ามการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ จะมีจุดที่สามารถสูบบุหรี่ช่วงการพักได้ที่ติด สามารถสูบได้ที่จุดนี้ได้ที่เดียว

วัตถุประสงค์:วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดข้อบังคับสำหรับการเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด และการดื่มสุราในการปฎิบัติงานของบริษัทฯ

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์เข้าถึงการเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด และการดื่มสุราในการปฎิบัติงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับ:
 • ห้าม: การพนันในรูปแบบใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทถือเป็นการละเมิดที่เข้มงวดและห้ามทั้งการเดิมพัน เกมไพ่ ลอตเตอรี่ หรือกิจกรรมการพนันใดๆ ในเวลาทำงานหรือในที่ทำงาน

  ผลการละเมิด: พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการพนันในพื้นที่ของบริษัทอาจถูกดำเนินการตามระเบียบวินัย รวมถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างงานได้

 • นโยบายการเป็นศูนย์กลาง: บริษัทฯ มีนโยบายการเป็นศูนย์กลางในการครอบครอง การใช้ การขาย หรือการแจกจ่ายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสารออกฤทธิ์เสพติดในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารเสพติดในช่วงเวลาทำงาน

  ผลการละเมิด: การละเมิดนโยบายนี้จะทำให้เกิดการดำเนินการทางวินัยทันที รวมถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน การดำเนินการทางกฎหมายอาจนำมาเกิดในกรณีที่รุนแรง

 • ข้อจำกัด: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของบริษัทถูกจำกัดเฉพาะในงานและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต หรือในการรวมตัวที่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารล่วงหน้า

  การดื่มอย่างรับผิดชอบ: พนักงานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ที่ได้รับอนุญาตจะต้องทำเช่นนั้นอย่างรับผิดชอบและจะต้องไม่ทำให้มันมีผลต่อการทำงานหรือพฤติกรรมการทำงานของตน

  ผลการละเมิด: การดื่มอย่างไม่เหมาะสมหรือการอยู่ในสภาวะออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาทำงานอาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงานขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดข้อบังคับสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์เข้าถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล ข้อบังคับ: ปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ รหัสผ่านและการเข้าถึง: พนักงานจะต้องใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงและไม่ซ้ำซากสำหรับบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รหัสผ่านไม่ควรถูกแชร์หรือเขียนลงบันทึกที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย การระมัดระวังต่อการล่อเลียน: ระวังอีเมลล์ที่น่าสงสัย, ลิงก์, หรือไฟล์แนบที่ไม่คุ้นเคย ไม่ควรคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จักหรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับการยืนยัน การอัปเดตซอฟต์แวร์: อัปเดตซอฟต์แวร์ทุกชนิดรวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อป้องกันจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล นโยบายการใช้งานอุปกรณ์ของบริษัท: การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลที่บริษัทจัดหาควรเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น การใช้งานส่วนตัวควรจะมีอย่างน้อยและเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัท การป้องกันข้อมูล: ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีความลับของบริษัทถูกเข้ารหัสเมื่อจัดเก็บบนอุปกรณ์ส่วนตัวหรือที่ถูกส่งผ่านบนเครือข่าย อุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย: รายงานทันทีทุกกรณีที่อุปกรณ์ของบริษัทสูญหายหรือถูกขโมยให้แก่แผนกไอทีหรือผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูล ข้อมูลที่ลับ การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย: ข้อมูลที่มีความลับของบริษัททุกประการควรถูกจัดการอย่างระมัดระวัง และการเข้าถึงควรถูกจำกัดเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การสำรองข้อมูล: สำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือบริการคลาวด์ที่บริษัทจัดหาเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล ความปลอดภัยในการทำงานระยะไกล การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย: เมื่อทำงานที่ที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ทำงาน ให้เชื่อมต่อผ่าน VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) และหลีกเลี่ยงการใช้งาน Wi-Fi สาธารณะสำหรับงานที่มีความลับ ความปลอดภัยของอุปกรณ์: อุปกรณ์ที่ทำงานระยะไกลควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อัปเดตและปฏิบัติตามข้อบังคับทางความปลอดภัยเหมือนอุปกรณ์ในสถานที่ทำงาน
วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดข้อบังคับสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อบังคับ: การใช้งานที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต: อินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดหามีไว้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเท่านั้น การใช้งานส่วนตัวอย่างไม่สมบูรณ์อนุญาตให้ใช้งานในขอบเขตที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน การปฏิบัติตามข้อบังคับ: คาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ และห้ามการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย มาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกัน: อย่าดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ของบริษัท การระมัดระวังต่อการล่อเลียน: ระวังต่อการล่อเลียนทางอีเมลล์และรายงานข้อมูลถึงอีเมลล์หรือเว็บไซต์ที่น่าสงสัยให้แก่แผนกไอทีทันที การใช้งานโซเชียลมีเดีย การดำเนินการอย่างมืออาชีพ: หากใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ควรรักษาความเป็นมืออาชีพและให้เนื้อหาที่แสดงออกในทางที่ดีต่อบริษัท ความลับ: หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหรือข้อมูลที่อ่อนไหวบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวหรือสาธารณะ การจัดการแบนด์วิดธ์ การอนุรักษ์แบนด์วิดธ์: หลีกเลี่ยงการสตรีมมิ่งโดยเกินไป การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่มาก หรือการทำกิจกรรมที่ใช้แบนด์วิดธ์มากเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายสำหรับผู้ใช้คนอื่น การใช้งานอย่างรับผิดชอบ: ระมัดระวังใช้ทรัพยากรเครือข่ายและใช้งานอย่างรับผิดชอบต่องานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์:วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดข้อบังคับสำหรับการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่บริษัทจัดหาหรือโทรศัพท์ส่วนตัวในช่วงเวลาทำงาน

ขอบเขต: นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์โทรคมนาคมที่บริษัทจัดหาหรือใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

ข้อบังคับ:
การใช้งานที่ได้รับอนุญาต:
• โทรศัพท์ที่บริษัทจัดหาไว้มีวัตถุประสงค์สำหรับการทำธุรกิจ การโทรส่วนตัวควรจำกัดเวลาในช่วงเวลาทำงานและสั้นกระชับเพื่อไม่เป็นการรบกวนการทำงาน
• โทรศัพท์ส่วนตัวที่ใช้สำหรับเกี่ยวกับงานควรปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับเดียวกับอุปกรณ์ที่บริษัทจัดหา
มารยาทในการปฏิบัติ:
• รักษามารยาทในการสนทนาโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกในการสนทนา
• เคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลของบริษัทในการสนทนาโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย:
• การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานอาจมีการชดเชยตามนโยบายการจ่ายเงินของบริษัท ขออนุญาตสำหรับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การหลีกเลี่ยงการรบกวน:
• การใช้โทรศัพท์ส่วนตัวสำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานควรถูกจำกัดในช่วงเวลาทำงานเพื่อป้องกันการรบกวนและรักษาผลิตภาพในการทำงาน
การโทรฉุกเฉิน:
• ในกรณีฉุกเฉินพนักงานสามารถใช้โทรศัพท์ที่บริษัทจัดหาหรือโทรศัพท์ส่วนตัวตามที่จำเป็น
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ:
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรคมนาคม รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การปฏิบัติใช้และผลกระทบ:
• การละเมิดนโยบายนี้อาจจะการปฏิบัติตามโทษทางวินัย รวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงานขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความถี่ของความละเมิด

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดข้อบังคับสำหรับความลับและการป้องกันข้อมูลเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการรักษาความลับของข้อมูล และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

ขอบเขต:

โดยละเอียดของนโยบายนี้คือมันใช้บังคับสำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั้งหมดที่ทำงานในองค์กรหรือผู้รับเหมาที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น การใช้บังคับมีผลบังคับบัญชาทั่วไป รวมถึงพนักงานทุกคนภายในองค์กรและผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น การเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในนโยบายนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

ข้อบังคับ:
  ข้อมูลที่เป็นความลับ
 • นิยาม: ข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงนั้น เช่น ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท, ข้อมูลทางการเงิน, รายละเอียดของลูกค้า, ความลับทางธุรกิจ, กลยุทธ์ธุรกิจ, และข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 • ความรับผิดชอบ: ในฐานะพนักงาน คุณจำเป็นต้องรักษาความลับของข้อมูลที่มีความลับที่ได้รับมอบหมายให้คุณตลอดระยะเวลาที่คุณทำงานกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่เปิดเผย, แบ่งปัน, หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต
การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การจัดการข้อมูล: พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและนโยบายของบริษัทเมื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามความถูกต้องและอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับระหว่างการทำงานควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือแบ่งปันเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล การควบคุมการเข้าถึง การให้สิทธิในการเข้าถึง: พนักงานได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจเฉพาะตามบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการแบ่งปันข้อมูลเข้ารหัสเป็นสิ่งที่ห้ามสุด การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล: การรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ เช่น การรักษารหัสผ่าน, การเข้าถึงข้อมูลโดยมีระบบควบคุม การรายงานและการปฏิบัติตามกฎ การรายงานเหตุการณ์: ในกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับการละเมิดหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความลับหรือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ควรรายงานทันทีต่อผู้มีหน้าที่หรือแผนกไอที การปฏิบัติตามกฎ: พนักงานควรปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความลับและการป้องกันข้อมูล การละเมิดนโยบายเหล่านี้อาจการกระทำโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน
หมายเลขนโยบาย: ข้อ16 12/2566
วันที่มีผลบังคับ: 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566
แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566

I. คำชี้แจงนโยบาย


บจก. สหขนส่ง เลย อุดร มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างรับผิดชอบ นโยบายนี้ให้คำแนะนำในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการวัสดุเสีย และห้ามการใช้หรือการยืมใช้เพื่อรับประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

II. ขอบเขต

นโยบายนี้มีขอบเขตใช้บังคับต่อพนักงานทุกคน ผู้รับจ้าง และบุคคลที่มีการเข้าถึงหรือควบคุมทรัพย์สินและวัสดุเสียของ บจก. สหขนส่ง เลย อุดร

III. คำนิยาม

ทรัพย์สินของบริษัท: รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ วัสดุ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดย บจก. สหขนส่ง เลย อุดร

วัสดุเสีย: หมายถึง วัสดุที่เหลือเหล่า วัสดุที่เหลือจากกระบวนการการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท

IV. นโยบาย

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยถูกต้อง:

ทรัพย์สินของบริษัทควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบสำหรับวัตถุประสงค์ธุรกิจ เป็นหน้าที่ของบริษัทและห้ามใช้เพื่อรับประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลให้เกิดวัสดุเสีย

การจัดการวัสดุเสีย:

วัสดุเสียต้องถูกจัดการและกำจัดตามขั้นตอนของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พนักงานห้ามยืมใช้หรือจัดเก็บวัสดุเสียเพื่อรับประโยชน์ส่วนตัวหรือการขาย

การรายงาน:

พนักงานต้องรายงานวัสดุเสียเกินจำนวน โอกาสในการรีไซเคิล หรือความผิดปกติในการจัดการวัสดุเสียแก่หัวหน้างานของพวกเขา

การขายหรือเอาออกโดยไม่ได้รับอนุญาต:

การขายหรือเอาออกหรือการใช้ส่วนตัวของวัสดุเสียโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการขโมยและอาจมีการดำเนินการตามกฎหมายและการกระทำทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างและการดำเนินคดี

รายได้จากวัสดุเสีย: รายได้ที่ได้จากการขายวัสดุเสียทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ บจก. สหขนส่ง เลย อุดร การกระจายหรือการใช้เงินเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการห้าม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: การจัดการ การจัดเก็บ และการกำจัดวัสดุเสียทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและการตรวจสอบ: การตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความปฏิบัติตามนโยบายนี้

V. การละเมิด

การละเมิดนโยบายนี้อาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้างงานและอาจมีผลกฏหมายด้วย

VI. การบริหารนโยบาย

ความรับผิดชอบ:[ระบุแผนกหรือตำแหน่ง เช่น แผนกดำเนินงาน] รับผิดชอบในการนำนโยบายนี้มาปฏิบัติ ตรวจสอบ และบังคับใช้

การแก้ไขและการแก้ไขข้อแก้ไข: นโยบายนี้อาจถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของกฎหมายหรือกระบวนการของบริษัท

ဆာဟာကုန်သွယ် လိုအီ-ဥဒေါင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ခေါင်းစဥ်: စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ညွှန်ကြားချက်များအတွက် မူဝါဒနှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

ထုတ်ပြန်ချက်: ပွင့်လင်းမှုနှင့်မူဝါဒကိုအပြည့်အဝနှင့်တော်သောရည်မှန်းချက်များနှင့်မူ့အပြည့်အဝလိုက်နာခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီသည်ဤမူဝါဒများကိုအများသို့ဖော်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ဤတွင်သင့်အနေဖြင့်တိကျစွာသင့်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များပို့ကိုသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး ဤနေရာတွင်

ရည်ရွယ်ချက်:

 1. ညီမျှမှုနှင့်မှန်ကန်မှု: ပုံမှန်နှင့်တရားမျှတမှုကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများအားတန်းတူကျင်းပရန်အတွက်
 2. ဥပဒေအရပ်ဖြစ်ခြင်း: ဥပဒေနှင့်တရားဝင်စံချိန်များအရပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အမူဝါဒနှင့်အလေ့အထများအရပ်ဖြစ်ခြင်း
 3. စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိရောက်မှု: အလွယ်တကူနှင့်ရှင်းပြတ်သောအလုပ်လုပ်နည်းဖြင့်ထိရောက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်
 4. အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု: ဥပဒေအရပ်ဖြစ်ခြင်း, အလုပ်ရုံတွင်မသမာမှုနှင့်လုံခြုံရေးလွဲမှားမှုများအတွက်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်
 5. ဝန်ထမ်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ကျန်းမာရေး: ဝန်ထမ်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အတွက်ပညာရေးပေးရန်၊ အလုပ်အကိုင်အတွင်းတိုးတက်မှုအတွက်အကြံပြုချက်များပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းတို့၏ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်
 6. ကုမ္ပဏီ၏သစ္စာနှင့်ကျင့်ဝတ်: ကုမ္ပဏီ၏ကြောင်းကျော်နှင့်ကျင့်ဝတ်ကိုကာကွယ်ရန်၊ ဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများအားလိုက်နာရန်

နယ်နိမိတ်:

 1. အသုံးပြုမှုနယ်နိမိတ်: မူဝါဒများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်ဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ဌာနများအတွက်နှင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုမည်။
 2. မူဝါဒအကြောင်းအရာ: မူဝါဒသည်ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးစံချိန်၊ ဒေတာလုံခြုံရေး၊ သီးသန့်လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်မူဝါဒနှင့်တန်းတူညီမျှမှုများပါဝင်သည်။
 3. ဥပဒေများနှင့်ဥပဒေရေးရာနယ်နိမိတ်: မူဝါဒသည်ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံရေးအဆင့်တွင်ဥပဒေများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ညီမျှသည်။
 4. ပြောင်းလဲမှုနိုင်ခြင်း: ဥပဒေရေးရာနယ်နိမိတ်၊ စက်မှုစံချိန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖြစ်တည်မှုအရပြောင်းလဲမှုအတွက်လျော့နည်းမှုရှိရမည်။

ရက်စွဲကောက်ယူချက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃

ရေးသားသူ: ဘင်ဂျမင် ရောင်စံပြည့်

 • ကုတင်နံပါတ်: #1 ၁၂/၂၅၆၆
 • စတင်ခွင့်ပြုတတ်သည့်ရက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃
 • နောက်ဆုံးရက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃
 • ဖော်ပြပါသူ: ဘယ်ဇမင် ရှမ်းစိုးပွား

မူဝါဒသတင်းစကားချက်: ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်သည်မှာ ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကတိကဝတ်ထားသည်။ ဤမူဝါဒသည် ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံသော အလုပ်ခွင်ဒေသကို ပေးရန် သင့်လျော်သော အဆင့်များအကြောင်းပြောပြသည်။

ရည်ရွယ်ချက်: ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်, ကန်ထရိုက်တာများ, ဧည့်သည်များ, နှင့် ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပါဝင်သူများအတွက် လုံခြုံသော အလုပ်ခွင်ဒေသကို ဖန်တီးပေးရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။

အကျယ်အဝန်း: ဤမူဝါဒသည် ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်မှ စီမံခန့်ခွဲသော လုပ်ငန်းများ, ဆောင်ရွက်မှုများ, နေရာများနှင့် ထိုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝန်ထမ်းများ, ကန်ထရိုက်တာများ, ဧည့်သည်များ, နှင့် ပါဝင်သူများအား အကြီးအကျယ် ထိုးနှက်သည်။

မူဝါဒ: ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်သည်မှာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမှ သက်ရောက်သူများအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အားထုတ်ထားသည်။

ဤရည်ရွယ်ချက်ကို ပြည့်ဝစေရန် အောက်ပါ အခြေခံမူဝါဒများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ချမှတ်ထားသည်။

 • ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွတ်ခြင်း: ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်သော ပုဂ္ဂလိကတိုင်းသည် သူတို့၏ တာဝန်နှင့် တာဝန်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ နှင့် စံညွှန်းများအား လိုက်နာရမည်။ ဤသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများကိုပါ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
 • အနုပညာရှင်ပါပုံမှု: အတွင်းပိုင်းအဖွဲ့နှင့် ပြင်ပလူတွေနဲ့ ထိတွေ့ရာတွင် လေးစားမှု၊ ကြင်နာမှု၊ နှင့် အနုပညာရှင်ပါပုံမှုကို မျှော်လင့်သည်။
 • ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း: ဆာဟာ အသွယ်သယ် လိုအီ-ဥဒေါင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဆက်စပ်သော ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် ယင်းတို့သည် ဤစာတမ်းအတွင်းရှိ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းမူဝါဒများအား လိုက်နာရမည်။
 • အကြိုးတူညီခြင်း ဆန္ဒအတိုင်းအတာ: ပုဂ္ဂလိကတိုင်းသည် ကုမ္ပဏီအတွက် အကောင်းဆုံးအကြိုးကို လိုက်နာရမည်၊ ဘေးဥပဒေအရ မသင်္ကာပျက်မှုသို့မဟုတ် တရားမျှတမှုကို ဖော်ဆောင်မှုများအား လွှဲပြောင်းရန်။
 • လုံခြုံရေး: လုံခြုံရေးနှင့် သီးသန့်ပစ္စည်းတိုင်းကို ကာကွယ်ရမည်နှင့် အတည်မပြုရသော ပုဂ္ဂလိကတိုင်းသို့မဟုတ် အဖွဲ့များကို မဖော်ပြရမည်။
 • မတူညီမှုမရှိရခြင်း နှင့် ညီမျှခြင်းအခွင့်အရေး: ဆာဟာ ကုမ္ပဏီသည် အသားတူမတူညီမှုမရှိသော နှင့် ပါဝင်မှုကြီးမားသော အလုပ်ရုံကို အားပေးသည်၊ ဤသည်သည် လူမျိုးစု၊ လိင်အခြေအနေ၊ ဘာသာ၊ အသက် သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ ကာကွယ်ထားသော အချက်အလက်များအတွက် အမတူညီမှုမရှိသော သို့မဟုတ် ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိသော အလုပ်ပေးအပ်မှုကို ပါဝင်သည်။
 • ကျန်းမာရေး နှင့် လုံခြုံရေး: လူတိုင်း၏ ကျန်းမာရေး နှင့် လုံခြုံရေးသည် အဓိကကျသည်၊ အန္တရာယ်များ နှင့် ဒဏ်ရာများကို ကာကွယ်ရန် လုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းများနှင့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာရမည်၊ ဤသည်သည် လိုအပ်သော စံနှုန်းများအရ ယာဉ်များကို ပြုပြင်ထားရန် ပါဝင်သည်။
 • ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တာဝန်ယူမှု: ပတ်ဝန်းကျင် အသိပညာများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤသည်သည် အမှန်တကယ် အမှိုက်ပစ်ရန် နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုကို လျော့ချရန်ကို ပါဝင်သည်။
 • စီးပွားရေးတွင် သစ္စာဖြစ်မှု: စီးပွားရေး ဆက်ဆံရေးများတွင် သစ္စာရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤသည်သည် တရားမျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ လာဘ်ငွေနှင့် လိမ်လည်မှုမှ ရှောင်ကွင်းရန်၊ နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တရားမျှတစွာ ဖော်ပြရန် လိုအပ်သည်။
 • ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်း: ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအမြစ်များသည် အက်ိုးပြုမှုနှင့် နည်းပညာအပါအဝင် တာဝန်ယူစွာနှင့် အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုရမည်၊ အက်ိုးပြုမှုအမြင့်ဆုံးအတွက်နှင့် အဆုံးမရှိသော သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးခြင်းမရှိသော အသုံးပြုခြင်းသည်လိုအပ်သည်။
 • အလုပ်တွင် မူဝါဒနှင့် သဘောထား: ဝန်ထမ်းများနှင့် စာချုပ်ခံယူသူများအား ကုမ္ပဏီ၏ ဖောက်သည်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အလုပ်များအတွက် တာဝန်ယူမှုဖြင့် အကျင့်စွမ်းပြုရမည်၊ ဤသည်သည် ကုမ္ပဏီ၏ နာမည် သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကို လူတစ်ဦးချင်းစီမှ ပျက်စီးစေသည့် အခြေအနေအောက်တွင် မရှိရပါ။
 • အစီရင်ခံခြင်း: ကုမ္ပဏီအတွင်း မမှန်ကန်သော အပြုအမူများ သို့မဟုတ် ဥပဒေပျက်ကွက်မှုများရှိပါက ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်သော ဌာနများသို့မဟုတ် စီမံကိန်းများကို အစီရင်ခံရမည်၊ ဤသည်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးကို ကိုင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းပါ ပါဝင်သည်။

အခြားသောဖြစ်စဉ်များ နှင့် မတော်တဆများ ကြေညာခြင်း နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း: အခြားသော ဖြစ်စဉ်များ နှင့် မတော်တဆများအား လုံခြုံရေးမန်နေဂျာထံ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း:

စစ်ဆေးမှု နှင့် လေ့လာမှု: ဤမူဝါဒကို လိုက်နာမှုကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးရန် နှင့် လေ့လာရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။

မူဝါဒကို မလိုက်နာခြင်း: ဤမူဝါဒကို မလိုက်နာလျှင် ဒီဇိုင်ပလင်ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုအပါအဝင် အလုပ်ခန့်မှုစာချုပ် ပြီးဆုံးရန် နှင့် ဥပဒေရေးရာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။

မူဝါဒစီမံခန့်ခွဲမှု

တာဝန်ခံမှု: လူသားရင်းမြစ်ဌာန နှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ဤမူဝါဒကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ စစ်ဆေးရန် နှင့် လိုက်နာရန် တာဝန်ယူသည်။

သုံးသပ်မှု: လုံခြုံရေးမူဝါဒကို ထိရောက်မှုနှင့် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးသည်။ မူဝါဒတွေ့ဆုံးမှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို အချိန်နှင့် အခြေအနေအလိုက် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း: ဤမူဝါဒသည် ဥပဒေသစ်များသို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီပြုမူပြောင်းလဲမှုများကို ထင်ဟပ်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ | Risk Assesement Template | Accident & Incident Procedural Guidelines | Health & Safety Audit Checklist

 • ကုတင်နံပါတ်: #2 ၁၂/၂၅၆၆
 • စတင်ခွင့်ပြုတတ်သည့်ရက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃
 • နောက်ဆုံးရက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃
 • ဖော်ပြပါသူ: ဘယ်ဇမင် ရှမ်းစိုးပွား

ရည်ရွယ်ချက်: ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ နှင့် ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်နှင့် ပတ်သက်သော ပါဝင်သူများအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် ယေဘုယျအကျင့်အမူနှင့် အကြံပြုချက်များကို သတ်မှတ်ပြီး ထုတ်ဖော်သည်။

အကျယ်အဝန်း: ဤမူဝါဒသည် ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်နှင့် ပတ်သက်သော ပါဝင်သူအားလုံးအပေါ် ထိုးနှက်သည်၊ နေရာမရွေး အလုပ်ရုံတွင်းသို့မဟုတ်ပဲ အလုပ်ရုံပြင်ပတွင်သော အကျင့်အမူများအပေါ်လည်း ထိုးနှက်သည်။

မူဝါဒ: ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်သည် စည်းကမ်းမှု၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ နှင့် အတတ်ပညာရှင်မှုကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားသည်။

အခြေခံမူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်များသည် ကျင့်ဝတ်ကုဒ်တွင် လိုက်နာရန် မြင့်မားသော မူဝါဒများဖြစ်သည်။

 • ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း: ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်သော ပါဝင်သူအားလုံးသည် ဥပဒေ, စည်းမျဉ်းများ, နှင့် သူတို့၏ တာဝန်နှင့် တာဝန်ခံမှုများနှင့် ပတ်သက်သော စံနှုန်းများအား လိုက်နာရမည်။
 • အမူအရာနှင့် အကျင့်အမူ: လေးစားခြင်း၊ ဂရုတစိုက်မှု၊ နှင့် အမူအရာသည် အတွင်းအဖွဲ့တွင်း နှင့် အပြင်ဘက်သို့ ဆက်ဆံခြင်းတွင် လိုက်နာရန် မြင့်မားသော အလုပ်အကျင့်အမူများဖြစ်သည်။
 • ကိစ္စရပ်ကြောင့် အကျိတ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်း: ပါဝင်သူတိုင်းသည် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ကိစ္စရပ်ကြောင့် အကျိတ်အမြတ်ဆုံးများကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အကျိတ်အမြတ်ဆုံးအတွက် လိုက်နာရမည်၊ တရားမျှတမှု သို့မဟုတ် မှန်ကန်မှုအပေါ် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေများကို ရှောင်ကွင်းရမည်။
 • လွှားမြင့်မားခြင်း: လွှားမြင့်မားသော နှင့် အထူးသဖြင့် မိမိတို့၏ အခွင့်ထူးအရသိရှိရသည့် အချက်အလက်များသည် ကာကွယ်ခံရမည်၊ အခွင့်အရမရှိသူများသို့ သို့မဟုတ် မည်သူမဆိုအနှင့်ပြန်မရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ပေးပို့ခြင်းမပြုမိစေရန်။
 • ကြားဖြတ်မှုမရှိဘဲ တူညီသော အခွင့်အရေး: ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်သည် မတူညီသော လူမျိုးစုများအကြား လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် နှင့် အသားအရောင်၊ ကျား/မ၊ ဘာသာ၊ အသက်၊ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ထားသော အခြေအနေများအတွက် မတူညီသော အမြင်များမရှိဘဲ ပူးပေါင်းသော အနေအထားကို အားပေးသည်။
 • ကျန်းမာရေး နှင့် လုံခြုံရေး: ပါဝင်သူအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးသည် အရေးပါသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ လုံခြုံရေး ဥပဒေများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား လိုက်နာရမည်။ အမှုများနှင့် ဒဏ်ရာများကို တားဆီးရန်။
 • ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တာဝန်ခံမှု: ပတ်ဝန်းကျင်တာဝန်ယူစဉ်ဆက်ဆံရေးမူဝါဒများကို လိုက်နာရမည်၊ အမှိုက်များကို မှန်ကန်စွာ စီမံရမည်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိတ်အမြတ်ဆုံးကို လျော့ချရန်။
 • စစ်မှန်သော စီးပွားရေးမူဝါဒ: ဥပဒေအရ စစ်မှန်သော စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးများ၊ တရားမျှတသော ပြိုင်ပွဲ၊ လာဘ်ငွေနှင့် လွှဲပြောင်းမှုကို ရှောင်ကွင်းရန်၊ နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား တကယ့်အမှန်တရားအရ ထုတ်ဖော်ရမည်။
 • ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းမြစ်အသုံးပြုခြင်း: ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းမြစ်များနှင့် နည်းပညာများသည် တာဝန်ယူစွာ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်တွင်သာ အသုံးပြုရမည်။
 • မူဝါဒမလိုက်နာခြင်းအား တိုင်တန်းခြင်း: မူဝါဒကို မလိုက်နာလျှင် တာဝန်ရှိသူများသို့ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်များကို ပြစ်မှုများအား တိုင်တန်းရန်၊ နှင့် မူဝါဒမလိုက်နာသူများအား ကာကွယ်ရန်။
ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း:

စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လေ့လာခြင်း: ဤမူဝါဒကို လိုက်နာမှုကို ပုံမှန် စစ်ဆေးရန် နှင့် လေ့လာရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။

မူဝါဒကို မလိုက်နာခြင်း: ဤကျင့်ဝတ်ကုဒ်ကို မလိုက်နာပါက ဒီဇိုင်ပလင်ပြုလုပ်ရန်အပါအဝင် အလုပ်ခန့်မှုစာချုပ် အဆုံးသတ်ရန် နှင့် လိုအပ်လျှင် ဥပဒေရေးရာတွင် အမှုဆောင်ရမည်။

မူဝါဒစီမံခန့်ခွဲမှု

တာဝန်ခံမှု: လူသားရင်းမြစ်ဌာန နှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ဤမူဝါဒကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ စစ်ဆေးရန် နှင့် လိုက်နာရန် တာဝန်ယူသည်။

စစ်ဆေးမှု ဤမူဝါဒသည် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မူဝါဒ၏ သဟဇာတနှင့် ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းသည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် မူဝါဒအယူအဆပြောင်းလဲမှု: ဤမူဝါဒသည် ယေဘုယျအကျင့်အမူမူဝါဒများသို့မဟုတ် ဥပဒေများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကုမ္ပဏီပြုမူများအရ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် မူဝါဒကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ Code of Conduct Violation Reporting Form | Audit Checklist |

 • ကုတင်နံပါတ်: #3 ၁၂/၂၅၆၆
 • စတင်ခွင့်ပြုတတ်သည့်ရက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃
 • နောက်ဆုံးရက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃
 • ဖော်ပြပါသူ: ဘယ်ဇမင် ရှမ်းစိုးပွား

မူဝါဒသတင်းစကား: ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ် ("ကုမ္ပဏီ") သည် ဝန်ထမ်းများအားလုံး, အလုပ်လျှောက်ထားသူများ, ကန်ထရိုက်တာများ, ဧည့်သည်များ, နှင့် ပါဝင်သူများအား တူညီသော အခွင့်အရေးပေးသည့်တွင် ကတိကဝတ်ထားသည်။

ရည်ရွယ်ချက်: ဤတူညီသော အခွင့်အရေးမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကုမ္ပဏီ စာဟခွန်ထရန်စပေါ့ လွိုင်-ဥဒေါန် ကန့်သတ်နှင့် ပတ်သက်သော ပါဝင်သူများအား ယုတ္တိရှိစွာ စီမံသည့်တွင် မခြောက်လှန့်ခြင်းနှင့် သူတို့၏ အကာကွယ်ခံထားရှိသော အခွင့်အရေးများကို လိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။

အကျယ်အဝန်း: ဤမူဝါဒသည် အလုပ်ခန့်ခြင်း၏ အားလုံးအတွက် အရှိန်အဝါဒဖြစ်သည်၊ လိုက်နာမှုအပေါ် ထိုးနှက်သည်။

မူဝါဒ:
 • မူဝါဒကို မလိုက်နာခြင်း: ကုမ္ပဏီသည် တရားမျှတသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ဆောင်ရန်ကို ကတိကဝတ်ထားသည်။
 • အလုပ်ခန့်ခြင်းနှင့် အလုပ်ခန့်ခြင်း: ကုမ္ပဏီသည် အလုပ်ခန့်ခြင်း, ရွေးချယ်မှု, နှင့် အရာထမ်းတိုးတက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
 • တန်ဖိုးနှင့် မည်သို့ဆင်းသက်ရမည်: ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများအား သူတို့၏ အလုပ်အတွက် တရားမျှတသော လုပ်ခစားချေးမှုကို ထားရှိသည်။
 • မြင်းခြံသားများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု: ကုမ္ပဏီသည် မြင်းခြံသားများအတွက် သင့်လျော်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်တွင် သူတို့သည် အလုပ်များကို ထိရောက်မှုရှိစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်။
 • အစီရင်ခံခြင်း:မူဝါဒကို မလိုက်နာပါက သိရသူများသည် မိမိ၏ တိုက်ရိုက်မန်နေဂျာများ၊ လူသားရင်းမြစ်ဌာနများ၊ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော အစီရင်ခံရေးလမ်းညွှန်များမှတစ်ဆင့် မူဝါဒကို မလိုက်နာမှုများကို အစီရင်ခံရန် အားပေးထားသည်။
 • ဒဏ်မပေးခြင်း: ကုမ္ပဏီသည် မူဝါဒကို မလိုက်နာမှုများ၊ သို့မဟုတ် ရန်ဖြစ်ရပ်များအား အစီရင်ခံသူများကို ဒဏ်မချသင့်ပါ။
 • လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် သတိပေးမှု: ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများအား ဤမူဝါဒအရ သူတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို နားလည်စေရန် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် သတိပေးမှုများပေးသည်။
 • ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း: ကုမ္ပဏီသည် တူညီသော အခွင့်အရေးနှင့် မခြောက်လှန့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဥပဒေများနှင့် ဥပဒေပြုစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ကတိကဝတ်ထားသည်။
 • စစ်ဆေးခြင်း နှင့် လေ့လာခြင်း: ကုမ္ပဏီသည် ဤမူဝါဒကို မည်သည့်အဆင့်ကို လိုက်နာမှုကို ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုနှင့် လေ့လာမှုပေးသည်။
 • မူဝါဒကို မလိုက်နာခြင်း: ဤတူညီသော အခွင့်အရေးမူဝါဒကို မလိုက်နာပါက မည်သည့်အရာမဆိုတွင် လုပ်ဆောင်မှုကို ခံရနိုင်သည်၊ ဥပဒေအရ အမှုဆောင်မှုများပါ ပါဝင်သည်။
မူဝါဒစီမံခန့်ခွဲမှု

တာဝန်ခံမှု: လူသားရင်းမြစ်ဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်သူများသည် ဤမူဝါဒကို အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန်၊ ရလဒ်မြင်ရန် နှင့် မူဝါဒကို လိုက်နာရန် တာဝန်ခံကြသည်။

စစ်ဆေးမှု: ဤတူညီသော အခွင့်အရေးမူဝါဒသည် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှုနှင့် သဟဇာတမျှတမှုရှိစေရန် စစ်ဆေးခံရမည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် မူဝါဒအယူအဆပြောင်းလဲမှု: ဤမူဝါဒသည် ယေဘုယျအကျင့်အမူမူဝါဒများသို့မဟုတ် ဥပဒေများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကုမ္ပဏီပြုမူများအရ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် မူဝါဒကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများ:
အမှတ်စဥ်: [XXX]

အလုပ်အပိုင်းရက်: [MM/DD/YYYY]

နောက်ဆုံးတင်သောရက်: [MM/DD/YYYY]

I. ကဏ္ဍမားများပေးချေရှင်စဉ်

[သင့်ကုမ္ပဏီအမည်] သည် ကုမ္ပဏီတည်ခက်များနှင့် ကုမ္ပဏီတည်မျှတမှုများအသုံးပြုအောင်လုပ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်စီးမပ်မှုအားကို သက်ဆိုင်ရာကောင်ကြီးစီးနှင့် တူညီမှုကို လှုံ့ဆောင်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍမားများကို ကုမ္ပဏီတည်မျှတခြင်းအောက်သည် သင့်ကုမ္ပဏီရှိအားကြီးနှင့် လုပ်ဆောင်နေစဉ်ကို အသုံးပြုပေးရန်ကို ပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်သည်။

II. အပိုင်း

ဤကဏ္ဍမားများကို အားလုံးအားဖြင့် နိုင်ငံရေးကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ် စစ်ဆေးရန်အတွက် စီးပွားမှုကြောင်းခြင်းကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

III. စာချုပ်

ကုမ္ပဏီတည်မျှတ: လက်ရှိအမှတ်အစဥ်အား ကုမ္ပဏီတည်ခက်များ၊ ကုမ္ပဏီလက်မှတ်များ၊ ကုမ္ပဏီကားများ၊ ကုမ္ပဏီကားနှင့် ကျွန်ုပ်အစိုက်တက်စီးများ တည်ရှိအားဖြင့်သည်။

မျက်နှာ: ကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီရှိအားကြီးနှင့် ကုမ္ပဏီကားများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်။

IV. ကဏ္ဍမား

ကုမ္ပဏီတည်ခက်သည်သင့်ကုမ္ပဏီတည်မျှတသည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ်အပိုင်းသည်:

ကုမ္ပဏီတည်မျှတသည်အဖြစ် ရစောင်စီးချင်းနှင့် ရောင်းသူရှိမှ အသုံးပြုနိုင်ရန်ကိုဖြစ်သည်။ သူများကသို့မဟုတ်သူ့အား ပြစ်ဒဏ်ကြီးစီးနှင့် စိတ်ကြိုက်စီးရန်မဟုတ်ပါ။ ဝင်ငွေကုမ္ပဏီသည်အသုံးပြုသူများကို ကိုယ်စားပွားရန် ခြင်းပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်: ကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ် အောက်သည် ကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီရှိအားကြီးနှင့် ကုမ္ပဏီကားများတည်ရှိအဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ် ရစောင်းသူရှိမှ ရောင်းသူနှင့် ကုမ္ပဏီကားများကို ကျွန်ုပ်အစိုက်တက်စီးရန်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီတည်မျှတအဖြစ် သင့်ကုမ္ပဏီရှိအားကြီးနှင့် လုပ်ဆောင်ကိုင်နေစဉ်ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

V. ရောင်းသူရှိခဲ့သည်

ဤအကြောင်းအရာသည် အရေးကြီးအားနားလည်သည်နှင့် တက်သွန်းခြင်းနှင့် တူညီခြင်းအား ပြောင်းပေးရန်လိုအပ်သောအချက်များကို အလိုအလျောက်ဖြင့် ထုတ်ကုန်ကိုလျှင် အုတ်လိုက်သည်နှင့် ယူလိုက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုထားသောရရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

VI. အစီရင်ခံစာ

အကြောင်းအရာကို စီးပွားလည်သည်၊ ပြောင်းပေးရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့အား လိုအပ်သော အချက်များကို အလိုအလျောက် လျှင်အနည်းဆုံး လှုံ့ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြောင်းပေးရန် လိုအပ်သော အချက်များကို ဖြင့် တုံ့ပြန်ကုန်ကို လိုအပ်သည်။

သဲလွန်စ ကုန်သွယ် လိုအီ-ဥဒေါင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ခေါင်းစဥ်: စီမံကိန်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်များအတွက် မူဝါဒနှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

ထုတ်ပြန်ချက်: ပွင့်လင်းမှုနှင့်မူဝါဒကိုအပြည့်အဝနှင့်တော်သောရည်မှန်းချက်များနှင့်မူ့အပြည့်အဝလိုက်နာခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီသည်ဤမူဝါဒများကိုအများသို့ဖော်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ဤတွင်သင့်အနေဖြင့်တိကျစွာသင့်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များပို့ကိုသင့်ရဲ့အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး ဤနေရာတွင်

ရည်ရွယ်ချက်:

 1. ညီမျှမှုနှင့်မှန်ကန်မှု: ပုံမှန်နှင့်တရားမျှတမှုကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများအားတန်းတူကျင်းပရန်အတွက်
 2. ဥပဒေအရပ်ဖြစ်ခြင်း: ဥပဒေနှင့်တရားဝင်စံချိန်များအရပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အမူဝါဒနှင့်အလေ့အထများအရပ်ဖြစ်ခြင်း
 3. စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိရောက်မှု: အလွယ်တကူနှင့်ရှင်းပြတ်သောအလုပ်လုပ်နည်းဖြင့်ထိရောက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်
 4. အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု: ဥပဒေအရပ်ဖြစ်ခြင်း, အလုပ်ရုံတွင်မသမာမှုနှင့်လုံခြုံရေးလွဲမှားများအတွက်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်
 5. ဝန်ထမ်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ကျန်းမာရေး: ဝန်ထမ်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အတွက်ပညာရေးပေးရန်၊ အလုပ်အကိုင်အတွင်းတိုးတက်မှုအတွက်အကြံပြုချက်များပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းတို့၏ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်
 6. ကုမ္ပဏီ၏သစ္စာနှင့်ကျင့်ဝတ်: ကုမ္ပဏီ၏ကြောင်းကျော်နှင့်ကျင့်ဝတ်ကိုကာကွယ်ရန်၊ ဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများအားလိုက်နာရန်

နယ်နိမိတ်:

 1. အသုံးပြုမှုနယ်နိမိတ်: မူဝါဒများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များသည်ဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ဌာနများအတွက်နှင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုမည်။
 2. မူဝါဒအကြောင်းအရာ: မူဝါဒသည်ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးစံချိန်၊ ဒေတာလုံခြုံရေး၊ သီးသန့်လုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်မူဝါဒနှင့်တန်းတူညီမျှမှုများပါဝင်သည်။
 3. ဥပဒေများနှင့်ဥပဒေရေးရာနယ်နိမိတ်: မူဝါဒသည်ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံရေးအဆင့်တွင်ဥပဒေများနှင့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ညီမျှသည်။
 4. ပြောင်းလဲမှုနိုင်ခြင်း: ဥပဒေရေးရာနယ်နိမိတ်၊ စက်မှုစံချိန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖြစ်တည်မှုအရပြောင်းလဲမှုအတွက်လျော့နည်းမှုရှိရမည်။

ရက်စွဲကောက်ယူချက်: ၃၀/၁၂/၂၀၂၃

ရေးသားသူ: ဘင်ဂျမင် ရောင်စံပြည့်

သီဟိုဠ် ပြုလုပ်နေသည်ဟာဒီစာမျက်နှာမှာ၊ နောင်ပြန်လာပြီးစစ်ဆေးပါ။