30:00

ใบสมัครตำแหน่ง ผู้จัดส่งของ บริการลูกค้า

กรุณารับทราบว่า: ท่านมี 30 นาทีในการกรอกใบสมัครนี่


ข้อมูลส่วนตัวการสอบ


Reference & Criminal Record Background Check

อ้างอิงภาคีธุรกิจ

Reference 1

Reference 2

บุคคลอ้างอิงส่วนบุคคล

Reference 3

Reference 4

เอกสารที่ต้องการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา สำเนาใบขับขี่ถ้ามี สำเนาใบผ่านการทำงาน กรุณาส่งที่ hr@sahaloei.com