บริษัท สหขนส่ง เลย อุดร จำกัด - แบบสมคัรงานเป็นพนังานขับรถ

รายลาเอียดส่วนตัว
ชาย หญิง
อาศัยกับครอบครัว อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก
เบอร์โทร แต่งงาน หม้าย แยกกัน หย่า
ได้รับการยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุน ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
รายลาเอียดใบอนุญาตขับขี่
ประเภท นายทะเบียน สิ้นสุดอายุ
หมายเลขใบอนุญาตขับรถ
เป็นผู้มีประวัติอาญากรรม เป็น ไม่เป็น
ระบุ
เป็นโรคประจำตัวหรือไม่ เป็น ไม่เป็น
ระบุ
การศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง
การทำงาน
สถานที่ทำงาน ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง ค่าจ้าง สาเหตุที่ออก
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
# คุณสมบัติที่ต้องการ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ
1 มีความรู้ขั้นต่ำจบการศึกษาภาคบังคับ
2 มีใบขับขี่รถบรรทุกตามประเภทที่อนุญาต
3 มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 2 ปี
4 มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
5 ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
6 ตาไม่บอดสี
7 ไม่เสพยาและติดยาเสพติด
8 ไม่เป็นผู้มีประวัติอาญากรรม
9 ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ดีในด้านสถิติการเกิดอุบัติเหตุ